KRAK�W
tel/fax: 12 296 49 31
szkolenia@luqam.com, student@luqam.com
GDA�SK
tel: 58 782 45 33, fax: 58 782 45 34
gdansk@luqam.com
SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Auditor Wewntrzny ISO 9001

Data: od 03-04-2023 do 04-04-2023
Liczba godzin: 14
Miejsce: Kraków
Cena: 980 zł netto
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Auditor Wewntrzny Systemu Zarzdzania Jakoci ISO 9001


Uczestnicy szkolenia zapoznaj si z praktycznym rozumieniem wymaga normy i sposobami pozyskiwania dowodów na ich spenienie (lub nie spenienie). Szkolenie obejmuje „powtórk” z normy przeprowadzon przez trenerów posiadajcych wieloletnie dowiadczenie we wdraaniu i optymalizowaniu systemu zarzdzania jakoci w firmach i instytucjach w tym  równie administracji publicznej. Szkolenie uatwia zrozumienie wymaga normy z punktu widzenia ich przydatnoci dla osigania celów strategicznych, a wic ich praktycznego zastosowania. Oprócz porad dotyczcych zasad i technik auditowania, uczestnicy szkolenia zostaj zapoznani z socjotechnikami niezbdnymi w dziaaniach auditowych. W programie szkolenie przewidziane s wiczenia majce uatwi praktyczne stosowanie omawianych zasad.Program:

1. Wymagania i terminologia normy ISO 9001.

2. Zarzdzanie procesowe.

3. Szanse i ryzyka zwizane z przeprowadzaniem audytów.

4. Mapowanie procesów.

5. Definicje i pojcia zwizane z auditem systemu jakoci.

6. Rola auditu w procesie oceny skutecznoci systemu jakoci.

7. Wytyczne normy ISO 9001 oraz ISO 19011 w zakresie auditów wewntrznych.

8. Auditorzy – wymogi, zadania, utrzymywanie kwalifikacji.

9. Cele, zadania i rodzaje auditów.

10. Cykl i planowanie auditu.

11. Obowizki i kompetencje auditora.

12. Dziaania przed auditem.

13. Proces auditu.

14. Techniki wywiadu i sposoby komunikacji.

15. wiczenia.

16. Przygotowanie auditu oraz sporzdzanie raportów (w tym zapisów dot. ewentualnych dziaa niezgodnych i korygujcych).

17. Egzamin.

Korzyci:

• Przygotowanie do profesjonalnego prowadzenia auditów w organizacji.

• Wskazania do kreowania i wdraania nowych rozwiza we wasnych organizacjach w wyniku wymiany dowiadcze oraz dobrych praktyk prowadzenia biznesu.

Adresaci:

• Osoby przygotowujce si do przeprowadzania auditów, lub osoby które chc doskonali swoje umiejtnoci w powyszym zakresie.

• Osoby audytowane, które chc pozna proces auditu.

Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych wykadów poczonych z wiczeniami.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, prosz wypeni i wysa internetowy formularz zgoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowan dat szkolenia. O przyjciu na szkolenie decyduje kolejno zgosze. Organizatorzy zastrzegaj sobie prawo do odwoania szkolenia w przypadku maej iloci chtnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporzdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, i Administratorem Pastwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzib przy ul. Kamieskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe bd przetwarzane w celu niezbdnym do realizacji usug zgodnie z Polityk prywatnoci.

Konsultant LUQAM
Trener LUQAM. Wykładowca na studiach podyplomowych Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie systemów zarządzania. Prowadzi projekty w obszarze wdrażania, auditowania i doskonalenia systemów zarządzania jakością ISO 9001 i ISO 14001. Projektuje i prowadzi szkolenia i warsztaty dla pełnomocników i auditorów wewnętrznych. Posiada kompetencje z zakresu wprowadzania na rynek wyrobu medycznego (ISO 13485). Pracowała na stanowiskach Managera ds. Jakości, Pełnomocnika Prezesa Zarządu ds. Jakości oraz Kierownika ds. Kontroli Jakości. Pracowała w firmach z branży FMCG, metalowej oraz automotive. Posiada doświadczenie w pracy zarówno w międzynarodowe korporacji, jak i mniejszych firmach z polskim kapitałem. Zajmowała się zawodowo wszelkimi kwestiami związanymi z wdrażaniem i utrzymywaniem skutecznego i efektywnego systemu zarządzania jakością (w tym kontaktem z jednostkami certyfikującymi, audytami pierwszej i drugiej strony, zarządzaniem reklamacjami, pracą z zagadnieniami metrologicznymi, itp.). Dodatkowo ma doświadczenie w opracowywaniu dokumentów związanych z uzyskaniem certyfikatów IMP (Instytutu Mechaniki Precyzyjnej), opracowywaniu i utrzymywaniu dokumentacji związanej z oznaczaniem znakiem CE, wdrażaniu nowych technologii niezbędnych do funkcjonowania działu produkcji oraz nadzorze nad przestrzeganiem przepisów prawnych w tym również zagadnień BHP i PIP, a także ochrony środowiska. Auditor jednostki certyfikującej Swiss Cert.