KRAK�W
tel/fax: 12 296 49 31
szkolenia@luqam.com, student@luqam.com
GDA�SK
tel: 58 782 45 33, fax: 58 782 45 34
gdansk@luqam.com
SIX SIGMA
I PROJEKTY
Six Sigma - poziom Black Belt

Data: od 06-02-2023 do 07-02-2023
Liczba godzin: 119
Miejsce: Kraków
Cena: 9680 zł netto
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które zarzdza bd duymi projektami przynoszcymi warto dodan organizacji. Oferuje kompleksowe poznanie nie tylko metodyki DMAIC, ale równie warsztatowe pogbienie wiedzy z zakresu psychologii zarzdzania zespoem, poznanie zaawansowanych narzdzi statystycznych oraz pogbion analiz studiów przypadków. Szkolenie koczy si obron projektu na poziomie Black Belt.Program:

1. Six Sigma w zarysie:

   1.1.    Historia.

   1.2.    Definicja.

   1.3.    Elementy metodologii.

   1.4.    Definicja Six Sigma.

   1.5.    Struktura organizacji Six Sigma.

2. Role i odpowiedzialnoci:

   2.1.    Executives.

   2.2.    Champions.

   2.3.    Master Black Belt.

   2.4.    Black Belt.

   2.5.    Green Belt.

3. Excel oraz MiniTab jako narzdzie statystyczne.

4. DMAIC - DEFINE (definicja):

   4.1.    DMAIC jako narzdzie wspierajce biznes.

   4.2.    Gówne kroki fazy DEFINE.

   4.3.    Wybór problemu do rozwizania.

   4.4.    Mapa procesu.

   4.5.    Karta Projektu.

   4.6.    Okrelenie oczekiwa klienta (VOC, CTQ).

5. DMAIC - MEASURE (pomiar):

   5.1.    Omówienie gównych kroków fazy MEASURE.

   5.2.    Rodzaje map procesów oraz sposoby ich przygotowywania.

   5.3.    Systemy map procesów oraz sposoby ich przygotowywania.

   5.4.    Systemy pomiarowe i ich ocena.

   5.5.    MSA (odtwarzalno, powtarzalno, liniowo).

   5.6.    Sposoby prezentowania danych.

   5.7.    Zasady generowania pomysów.

6. DMAIC - ANALYZE (analiza):

   6.1.    Omówienie gównych kroków fazy ANALYZE.

   6.2.    Wstp do analizy statystycznej.

   6.3.    Analiza graficzna zebranych danych.

   6.4.    Wstp do planowania eksperymentów – DoE.

7. DMAIC - IMPROVE (optymalizacja):

   7.1.    Omówienie gównych kroków fazy IMPROVE.

   7.2.     Sposoby oceny i wyboru rozwizania.

   7.3.    Ocena ryzyka jako niezbdny element przed wdroeniem rozwizania – projekty pilotaowe.

   7.4.    Omówienie problemów napotykanych podczas wdroenia.

   7.5.    Przeprowadzenie prostego eksperymentu DoE.

   7.6.    Fundamenty Lean.

      •    5S+S.

      •    Standaryzacja pracy.

8. DMAIC - CONTROL (sprawdzenie poprawnoci wdroenia):

   8.1.    Omówienie gównych kroków fazy CONTROL.

      •    Zarzdzanie ryzykiem.

      •    Uodpornienie na bdy.

      •    Statystyczna Kontrola Procesu.

   8.2. Narzdzia do sterowania wprowadzonymi zmianami.

   8.3. Przygotowanie planu karty kontrolnej.

   8.4. SPC.

   8.5. Ustalenie nowego standardu.

   8.6. Skuteczne wprowadzenie zmian.

   8.7.    Zamknicie projektów – podsumowanie biznesowe.

9. Analiza i interpretacja case studies.

10. Case study – symulacja projektu:

  10.1.    Identyfikacja CTQ projektu.

  10.2.    Opracowanie karty projektu.

  10.3.    Zdefiniowanie odwzorowania procesu.

  10.4.    Okrelenie charakterystyki CTQ.

  10.5.    Zdefiniowanie danych procesu:

      •    Hipergeometryczny dobór próbek.

  10.6.    Sprawdzenie systemu pomiarowego:

      •    Parametry odtwarzalnoci i powtarzalnoci.

      •    MSA dla danych cigych. 

  10.7.    Okrelenie zdolnoci procesu:

      •    Capability Process.

  10.8.    Zdefiniowanie docelowej sprawnoci.

  10.9.    Znajdywanie róde wariancji:

      •    Testy hipotez dla danych cigych.

      •    Testy hipotez dla danych niecigych.

 10.10.    Monitorowanie potencjalnych awarii – ustalenie witalnych przyczyn:

      •    FMEA.

        - Czynnoci wstpne (powoanie czonków zespou, wybór i zdefiniowanie obiektu bada).

        - Dekompozycja wyrobu/procesu.

        - Analiza potencjalnych bdów.

        - Analiza skutków bdów.

        - Analiza przyczyn bdów.

        - Wyznaczenie wskaników: RZW.

        - Wyznaczenie liczby priorytetowej ryzyka: LPR = ZxRxW.

        - Ustalenie rankingu bdów.

        - Wyselekcjonowanie bdów krytycznych.

        - Zaplanowanie i podjcie dziaa zapobiegawczych.

        - Nadzorowanie skutecznoci wprowadzonych dziaa prewencyjnych.

      • DoE – przeprowadzenie zaawansowanego (Fractorial Factorial) eksperymentu.

 10.11.    Odkrycie relacji midzy zmiennymi – ustalenie optymalnych ustawie procesu.

 10.12.    Okrelenie nowych tolerancji operacyjnych.

 10.13.    Lean Management - filary:

      •    Just in Time i Jidoka.

      •    Kaizen.

      •    Wybrane narzdzia Lean (VSM, TPM, wizualizacja, SMED, Hoshin).

      •    Rola narzdzi Lean w projektach Six Sigma.

      •    Wykorzystanie analizy ABC do zobrazowania problemu.

      •    Wprowadzenie systemu Pull.

      •    Wykorzystanie Kart Kanban.

 10.14.    Weryfikacja systemu miar.

 10.15.    Okrelenie zdolno procesu.

 10.16.    Wprowadzenie systemu kontroli:

      •    Opracowanie zamknicia projektu.

      •    SPC – Karty kontrolne dla danych cigych i atrybutowych.

11. Metoda DSFF, czyli Six Sigma dla procesów projektowych.

  11.1.    Metoda DMADV.

  11.2.    Metoda DCCDI.

  11.3.    Metoda IDOV.

12. Przywództwo i techniki wywierania wpywu.

  12.1.    Definicja i poziomy przywództwa.

  12.2.    Zasady postpowania Lidera.

  12.3.    Analiza zachowa kierowniczych.

13. Test oraz certyfikacja (przedstawienie projektów).

Korzyci:

• Nabycie umiejtnoci kierowania grup Green Belts w ramach duych projektów optymalizacyjnych.

• Poprawa kompetencji w zakresie zarzdzania zasobami ludzkimi i komunikacji interpersonalnej w ramach zarzdzania projektami.

• Nabycie umiejtnoci zastosowania poszczególnych narzdzi Six Sigma wspomaganych wykorzystaniem narzdzi informatycznych i zaawansowanych metod statystycznych.

• W trakcie szkolenia kady uczestnik realizuje wasny projekt Six Sigma na poziomie Black Belt.

Adresaci:

Kandydaci na stanowisko Black Belt:

• kierownicy,

• managerowie,

• pracownicy dziaów jakoci, produkcji i cigego doskonalenia,

• liderzy zespoów projektowych.

Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych wykadów i warsztatów.Certyfikaty:

1. Certyfikat LUQAM w jzyku polskim.

2. Certyfikat Jednostki Certyfikujcej SwissCert w jzyku polskim i angielskim.

Po zakoczeniu zjazdów szkoleniowych Uczestnik ma do dyspozycji 1 dzie w ramach szkolenia na egzamin, obron projektu oraz certyfikacj. Uczestnictwo w pierwszym zjedzie zobowizuje do uiszczenia cakowitej kwoty za szkolenie, niezalenie od obecnoci na pozostaych zjazdach.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, prosz wypeni i wysa internetowy formularz zgoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowan dat szkolenia. O przyjciu na szkolenie decyduje kolejno zgosze. Organizatorzy zastrzegaj sobie prawo do odwoania szkolenia w przypadku maej iloci chtnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.comUwaga: Wskazany termin jest terminem 1 z 6 zjazdów.Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporzdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, i Administratorem Pastwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzib przy ul. Kamieskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe bd przetwarzane w celu niezbdnym do realizacji usug zgodnie z Polityk prywatnoci.Konsultant LUQAM
Trener i konsultant w LUQAM. Prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte z zakresu Six Sigma. Swoje kompetencje nabywał zarówno w pracy, jak i biorąc udział w licznych szkoleniach. Studiował na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Automatyka i Robotyka. Od kilku lat związany z projektami Six Sigma. Pracował w branży automotive, gdzie budował swoje doświadczenie. Był Inżynierem Produktu, a następnie Liderem Inżynierów Produktu. Do jego zadań należało m.in. kierowanie zespołem Inżynierów Produktu, prowadzenie projektów oraz szkoleń Six Sigma, rozwiazywanie problemów produkcyjnych przy użyciu metodologii Six Sigma oraz RedX, prowadzenie szkoleń – Minitab Statistical Software, prowadzenie szkoleń produktowych, optymalizacja produktu oraz procesów, praca z klientem w zakresie jakości oraz wymogów produktu, prowadzenie inicjatyw z zakresu ciągłego doskonalenia i redukcji kosztów z optymalizacją produkcji i zarządzaniem jakością. Brał udział w licznych szkoleniach. Otrzymał tytuł Six Sigma Master Black Belt. Wśród szkoleń w których uczestniczył można wyróżnić: Shainin RedX Journayman, TRIZ, Design for Six Sigma, Train the Trainer, Szkolenia menedżerskie.