KRAK�W
tel/fax: 12 296 49 31
szkolenia@luqam.com, student@luqam.com
GDA�SK
tel: 58 782 45 33, fax: 58 782 45 34
gdansk@luqam.com
MENADŻERSKIE I KOMUNIKACJA
Skuteczny Lider

Data: od 16-01-2023 do 17-01-2023
Liczba godzin: 14
Miejsce: Kraków
Cena: 1420 zł netto
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Zajcia o charakterze warsztatowym, organizowane w kameralnych zespoach, nastawione przede wszystkim na doskonalenie umiejtnoci mikkich zwizanych z charyzmatycznym przywództwem.Program:

1. Funkcje Dyrektora, Kierownika, Menedera w strukturze zarzdzania przedsibiorstwem:

   1.1.    Podstawowe funkcje przywódcze:

      •    planowanie, wyznaczanie priorytetów i celów,

      •    organizowanie pracy,

      •    motywowanie indywidualne i zespoowe,

      •    kontrola realizacji zada i dotrzymywania terminów.

2. Dlaczego ludzie podaj za liderami? Cechy charyzmatycznego lidera.

3. Tworzenie zespou:

   3.1.    Etapy budowania zespou.

   3.2.    Przywództwo na poszczególnych etapach rozwoju zespou.

4. Rola komunikacji w budowaniu i utrzymaniu autorytetu przywódcy:

   4.1.    Elementy komunikacji w ujciu Alberta Mehrabiana (wpyw komunikacji niewerbalnej na skuteczno przekazu informacji).

   4.2.    Metody komunikacji perswazyjnej.

   4.3.    Zasady asertywnego oddziaywania na efektywno zespou.

5. Rozwizywanie trudnych sytuacji w zespole.

6. Na zakoczenie zaj – indywidualne plany dziaa uczestników.

Korzyci:

• Okrelenie wasnego stylu przywództwa.

• Nauka waciwego podejcia do zarzdzania w rónych sytuacjach, w tym trudnych.

• Wzmocnienie skutecznoci w codziennym kierowaniu zespoem.

• Zrozumienie dynamiki zespou.

• Pozyskanie wiedzy dotyczcej rozwoju, motywacji i skutecznej kontroli zarówno caego zespou jak i poszczególnych jego czonków.

• Stworzenie planu dziaa w celu osignicia wasnego sukcesu i sukcesu swojego zespou.

Adresaci:

Osoby zarzdzajce w firmie:

• Dyrektorzy,

• Kierownicy,

• Menaderowie,

• Liderzy,

• Brygadzici.

Charakter: Metodologia szkolenia obejmuje interaktywny wykad, analizy przypadków, symulacje, wiczenia zespoowe i indywidualne, dyskusje moderowane, testy autodiagnozy.

Szkolenie ma form warsztatów ksztaccych i doskonalcych umiejtnoci i postawy.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, prosz wypeni i wysa internetowy formularz zgoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowan dat szkolenia. O przyjciu na szkolenie decyduje kolejno zgosze. Organizatorzy zastrzegaj sobie prawo do odwoania szkolenia w przypadku maej iloci chtnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.comKlauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporzdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, i Administratorem Pastwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzib przy ul. Kamieskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe bd przetwarzane w celu niezbdnym do realizacji usug zgodnie z
Polityk prywatnoci.