KRAK�W
tel/fax: 12 296 49 31
szkolenia@luqam.com, student@luqam.com
GDA�SK
tel: 58 782 45 33, fax: 58 782 45 34
gdansk@luqam.com
SIX SIGMA
I PROJEKTY
Lean Six Sigma Green Belt

Data: 18-04-2023
Liczba godzin: 63
Miejsce: Kraków
Cena: 5900 zł netto
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szczegóy oraz formularz zapisu dostpny na stronie: https://www.opexity.com/set/lean-six-sigma-green-belt/


Termin 18.04.2023 jest dat uruchomienia szkolenia. Czas trwania programu: 3 miesice (04.2023-06.2023).Terminarz spotka:

Spotkanie 1 - 18.04.2023

Spotkanie 2 - dostpny wkrótce (spotkanie 2-dniowe)

Spotkanie 3 - 20.06.2023LUQAM we wspópracy z midzynarodowym instytutem egzaminacyjnym Lean Six Sigma Academy oraz innowacyjn platform Opexity zapraszaj na szkolenie Lean Six Sigma Green Belt. Zdobd certyfikat i odznak Six Sigma Green Belt!Program szkoleniowy Lean Six Sigma Green Belt to kilkadziesit godzin intensywnego treningu szkoleniowego w hybrydowej formie. Spotkania „na ywo” z Ekspertem przeplatane s interaktywnymi lekcjami na platformie szkoleniowej Opexity. Wspólnie z Ekspertami LUQAM przejdziesz przez 8 moduów szkoleniowych obejmujcych filozofi Lean Management, fazy modelu DMAIC oraz narzdzia Lean i Six Sigma.Program:

Wstp do koncepcji Six Sigma i filozofii Lean Management

• Spotkanie otwierajce z trenerem – omówienie i rozwinicie koncepcji Lean Management i Six Sigma (na ywo).

• Wprowadzenie do Lean – poznanie 8 rodzajów marnotrawstwa, fundamentów oraz filarów Toyota Production System – Just in Time i Jidoka.

• Metoda 5S – zastosowanie i korzyci, 5S „krok po kroku”, „Safety” jako 6 krok metody 5S, audit 5S, 5S w biurze.

• Strategia i struktura cigego doskonalenia – funkcjonowanie filozofii Kaizen w yciu codziennym firmy oraz zdefiniowanie celów i odpowiedzialnoci pracowników w procesie doskonalenia.

• Funkcjonowanie komórki cigego doskonalenia – zadania stawiane pracownikom odpowiedzialnym za system doskonalenia w firmie oraz sposoby mierzenia skutecznoci tych zada.

• Wprowadzenie do modelu DMAIC.

• Poznanie podstawowych poj statystycznych i zagadnie z zakresu Six Sigma.

• Role, odpowiedzialnoci i kompetencje osób zaangaowanych w realizacj strategii Six Sigma w organizacji.

• Omówienie warunków zaliczenia projektu Six Sigma Green Belt oraz przedstawienie zasad realizacji szkolenia.Faza Define

• Wybranie zespou projektowego, tworzenie karty projektu oraz przygotowanie mapy procesu.

• Omówienie kryteriów wyboru projektu optymalizacyjnego.

• Okrelenie celu mapowania i omówienie sposobów mapowania procesów w organizacji – schemat blokowy, value stream mapping, analiza przepywu, symulacje komputerowe.

• Analiza przepywu – obserwacja procesu, zestawienie i analiza zebranych podczas obserwacji wniosków, okrelenie potencjau do doskonalenia i planowanie dziaa doskonalcych procesy.

• Value Stream Mapping – wybór odpowiedniego produktu do mapowania, zasady i symbole obowizujce podczas zbierania i graficznego przedstawiania danych, etapy tworzenia mapy strumienia wartoci, interpretacja wyników i wskazanie potencjaów do doskonalenia.

• Value Stream Mapping, Muda Hunting – praktyczne zastosowanie narzdzi. Warsztat na ywo z trenerem (na ywo).Faza Measure


• Zdefiniowanie stanu obecnego procesu i jego zdolnoci, okrelenie systemu gromadzenia danych oraz zatwierdzenie systemu pomiarowego.

• Analiza i ocena systemów pomiarowych (MSA) oraz korzyci z wykorzystania MSA w organizacji.

• Metoda Kappa – zastosowanie, wykonywanie oblicze, analiza i interpretacja wniosków.

• Zdolno maszyn i urzdze oraz zdolno procesu – parametry okrelajce zdolno, sposoby ich obliczania i interpretacja otrzymanych wyników.

• Badanie powtarzalnoci i odtwarzalnoci – zasady i etapy wykonywania testów R&R.

• Wykorzystanie statystyki podczas prowadzenia projektów Six Sigma.Faza Analyse

• Analiza czynników wpywajcych na proces i badanie zwizków przyczynowo-skutkowych zachodzcych pomidzy nimi, czyli trzecia faza modelu DMAIC.

• Metody skutecznego rozwizywania problemów jakociowych – praktyczne przykady wykorzystania narzdzi.

• Design for Six Sigma – projektowanie nowych wyrobów lub procesów na podstawie okrelonych przez klienta wymaga.

• Analiza schematów mylowych i rónic w sposobach rozwizywania problemów w zalenoci od typu osobowoci i poziomów kreatywnoci.

• Praktyczne warsztaty szkoleniowe z trenerem – praca z danymi – spotkanie na ywo (na ywo).Faza Improve

• Testowanie nowych rozwiza, pilota, matryce decyzyjne, ocena ryzyka, analiza kosztów i korzyci przetestowanych rozwiza.

• Projektowanie eksperymentów – techniki i przykady wykorzystania DoE.

• FMEA – metoda ukierunkowana na wykrywanie potencjalnych problemów, które mog wystpi w fazie projektowania (DFMEA) oraz w fazie wytwarzania wyrobów (PFMEA).

• Zastosowanie narzdzia Employee Performance Evaluation, które suy do motywowania, zwikszania zaangaowania i rozwijania kompetencji pracowników.

• Poka Yoke - metoda suca zapobieganiu bdom - przykady wykorzystania.

• Poprawa wydajnoci i efektywnoci procesów dziki wykorzystaniu metodologii Hoshin oraz One Piece Flow.

• Koncepcja szybkiego przezbrajania maszyn i urzdze (SMED) – omówienie etapów wdraania SMED.

• Total Productive Maintenance (TPM) – cele i korzyci pynce z korzystania z TPM, omówienie wskaników opisujcych efektywno uytkowania maszyn oraz efektywno dziau utrzymania ruchu.

• System Kanban – omówienie zastosowania, wymaga i warunków efektywnego wykorzystania Kanban. Praktyczne przykady tworzenia systemu sygnalizacji Kanban i supermarketów.

• System skutecznego reagowania na problemy, omówienie zasad QRQC oraz struktury systemu QRQC.

• Efektywne zarzdzanie zespoem, przywództwo i skuteczna komunikacja w zespole.

• Standaryzacja pracy – omówienie korzyci jakie przynosi standaryzacja oraz konsekwencji jej niestosowania, tworzenie dokumentacji i auditowanie pracy standaryzowanej.

• Wstp do normowania czasu pracy, tworzenie normatywów, raportowanie i rozliczanie normatywów.

• Tworzenie, monitorowanie i zarzdzanie KPI.

• System szkole pracowniczych – praktyczne wskazówki jakiego rodzaju szkolenia potrzebuj pracownicy i jakie szkolenia powinno si przeprowadzi, aby budowa przewag konkurencyjn na rynku.Faza Control

• Monitorowanie i kontrolowanie procesu - czyli omówienie ostatniej fazy modelu DMAIC.

• Statystyczna kontrola procesu (SPC) – doskonalenie i monitorowanie procesów za pomoc wybranych narzdzi statystycznych.

• Omówienie budowy i rodzajów kart kontrolnych.

• Tworzenie kart kontrolnych i praktyczne przykady ich wykorzystania.

• Wykrywanie braku statystycznej kontroli procesów.Wykorzystanie metod i narzdzi Lean Six Sigma w praktyce

• Omówienie Technicznego Kosztu Wytworzenia (TKW) – przykady struktury kosztów w organizacjach.

• Gemba Walk – dlaczego warto odwiedza obszary produkcyjne?

• Organizacja spotka produkcyjnych - o czym warto pamita?

• Dzielenie si wiedz w organizacji - metody przekazywania wiedzy i dobrych praktyk w organizacji.

• Znaczenie stref komunikacyjnych oraz zarzdzania wizualnego dla prawidowej komunikacji interpersonalnej.

• Praktyczne wskazówki dotyczce prowadzenia projektów Six Sigma zgodnych z modelem DMAIC.

• Omówienie przykadowych projektów Six Sigma w rodowisku produkcyjnym i usugowym.

• Sposób projektowania produktów lub usug z uwzgldnieniem czynników kontrolowanych i niekontrolowanych - Robust Design.

• Obliczanie wartoci straty dla organizacji, wynikajcej z produkowania wyrobów niezgodnie z wymaganiami klienta.

• Elementy gry szkoleniowej Six Sigma – spotkanie na ywo z trenerem (na ywo).Egzamin kocowy i obrona projektu Green Belt

• Egzamin kocowy Lean Six Sigma Green Belt.

• Indywidualne konsultacje z Ekspertem (w formie mailowej lub spotkania online z wykorzystaniem platformy ClickMeeting).

• Prezentacja i obrona projektu Green Belt przez kursanta.Zgoszenia na szkolenie naley dokona poprzez formularz zgoszeniowy znajdujcy si na stronie: https://www.opexity.com/set/formularz-rejestracyjny-lean-six-sigma-green-belt/ Konsultant LUQAM
Trener i konsultant w LUQAM. Prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte z zakresu Six Sigma. Swoje kompetencje nabywał zarówno w pracy, jak i biorąc udział w licznych szkoleniach. Studiował na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Automatyka i Robotyka. Od kilku lat związany z projektami Six Sigma. Pracował w branży automotive, gdzie budował swoje doświadczenie. Był Inżynierem Produktu, a następnie Liderem Inżynierów Produktu. Do jego zadań należało m.in. kierowanie zespołem Inżynierów Produktu, prowadzenie projektów oraz szkoleń Six Sigma, rozwiazywanie problemów produkcyjnych przy użyciu metodologii Six Sigma oraz RedX, prowadzenie szkoleń – Minitab Statistical Software, prowadzenie szkoleń produktowych, optymalizacja produktu oraz procesów, praca z klientem w zakresie jakości oraz wymogów produktu, prowadzenie inicjatyw z zakresu ciągłego doskonalenia i redukcji kosztów z optymalizacją produkcji i zarządzaniem jakością. Brał udział w licznych szkoleniach. Otrzymał tytuł Six Sigma Master Black Belt. Wśród szkoleń w których uczestniczył można wyróżnić: Shainin RedX Journayman, TRIZ, Design for Six Sigma, Train the Trainer, Szkolenia menedżerskie.