KRAK�W
tel/fax: 12 296 49 31
szkolenia@luqam.com, student@luqam.com
GDA�SK
tel: 58 782 45 33, fax: 58 782 45 34
gdansk@luqam.com
SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Audit procesu wg VDA 6.3

Data: od 01-06-2023 do 02-06-2023
Liczba godzin: 14
Miejsce: Kraków
Cena: 1580 zł netto
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie przedstawia zasady i metody przeprowadzania audytu procesu wg wytycznych VDA 6.3. Szkolenie dedykowane jest wszystkim organizacjom, niezalenie od brany, które chc doskonali swój system jakoci i produkcji ze szczególnym uwzgldnieniem firm z brany motoryzacyjnej, gdzie audit procesu jest standardem. Uczestnicy szkolenia poznaj zasady przeprowadzania auditów oraz dowiedz si, jak skutecznie si do nich przygotowa. Nabd kompetencje do przygotowywania dokumentacji poauditowej oraz w jaki sposób komunikowa wyniki auditu i pracowa ze stron auditowan.Program:

1. Analiza ryzyka - identyfikacja ryzyka w procesie.

2. Macierz kwalifikacji auditorów, etyka, kodeks zachowa, komunikacja.

3. Rodzaje auditu procesu

4. Program auditu.

5. Plan auditu.

6. Przygotowanie auditu:

   6.1.    Struktura pyta - budowa katalogu pyta.

   6.2.    Zarzdzanie projektem.

   6.3.    Planowanie rozwoju wyrobu i procesu.

   6.4.    Realizacja wyrobu i procesu.

   6.5.    Zarzdzanie dostawcami.

   6.6.    Analiza procesu produkcyjnego.

   6.7.    Obsuga klienta/zadowolenie klienta/usugi posprzedaowe.

7. Przeprowadzenie auditu.

8. Ocena auditu, przedstawienie wyników, raport z auditu.

9. Zakoczenie auditu.

10. wiczenia.

11. Egzamin kocowy.

Korzyci:

• Zapoznanie z wymaganiami normy auditowej VDA 6.3.

• Poznanie zasad przeprowadzania auditów i jak przygotowa si do jego przeprowadzenia.

• Wiedza praktyczna na temat przygotowania dokumentacji poauditowej.

• Wiedza jak skutecznie komunikowa wyniki auditu i jak pracowa ze stron auditowan.

• Wszystkie powysze korzyci poparte solidna dawk wicze i przykadów praktycznych.

Adresaci:

Osoby chcce uzyska kwalifikacje upowaniajce do przeprowadzania audytów procesu wg VDA 6.3:

• kandydaci na auditorów wewntrznych,

• kandydaci na auditorów dostawców,

• osoby odpowiedzialne za zakupy i dostawców,

• osoby odpowiedzialne za produkcj i jako oraz

• inne osoby chcce podnosi swoje kompetencje.

Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych wykadów poczonych z wiczeniami.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, prosz wypeni i wysa internetowy formularz zgoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowan dat szkolenia. O przyjciu na szkolenie decyduje kolejno zgosze. Organizatorzy zastrzegaj sobie prawo do odwoania szkolenia w przypadku maej iloci chtnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.comW przypadku chci skorzystania z tego szkolenia w trybie on-line - prosimy o kontakt na adres szkolenia@luqam.com.Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporzdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, i Administratorem Pastwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzib przy ul. Kamieskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe bd przetwarzane w celu niezbdnym do realizacji usug zgodnie z Polityk prywatnoci.