KRAK�W
tel/fax: 12 296 49 31
szkolenia@luqam.com, student@luqam.com
GDA�SK
tel: 58 782 45 33, fax: 58 782 45 34
gdansk@luqam.com
NARZĘDZIA
I TECHNIKI
FMEA

Data: od 06-03-2023 do 07-03-2023
Liczba godzin: 14
Miejsce: Kraków
Cena: 1580 zł netto
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Celem FMEA jest systematyczna identyfikacja poszczególnych wad produktu lub/i procesu oraz ich eliminacja lub minimalizacja skutków. Osiga si to przez ustalenie zwizków przyczynowo skutkowych powstania potencjalnych wad produktu przy uwzgldnieniu czynników ryzyka. Pozwala to na cige doskonalenie produktu lub/i procesu poprzez systematyczne analizowanie i wprowadzanie poprawek, które eliminuj róda wad i poprawiaj waciwoci wyrobu. Analiza FMEA ma bardzo szerokie zastosowanie. Jest skuteczna przy analizie zoonych procesów i produktów, w produkcji masowej i jednostkowej. Analizie mona podda pojedynczy komponent oraz podzespó jak i cay wyrób, fragment procesu oraz cay proces technologiczny.Program:

1. FMEA – idea, zakres stosowania i cele (FMEA w cyklu PDCA).

2. Rodzaje FMEA:

   2.1.    FMEA konstrukcji (dFMEA).

   2.2.    FMEA procesu (pFMEA).

3. Organizacja zespou FMEA - niezbdne zasoby i interdyscyplinarny zespó.

4. Dobre praktyki uatwiajce tworzenie i zarzdzanie FMEA – bazy wiedzy i korzystanie z dowiadczenia zespou.

5. Dane wejciowe do DFMEA: dekompozycja systemu, analiza funkcjonalna – identyfikacja struktury, oddziaywa midzy elementami systemu oraz funkcji.

6. Dane wejciowe do PFMEA: dane dotyczce niezgodnoci, specyfikacje wyrobu i procesu, mapa procesu.

7. Etapy przeprowadzania analizy DFMEA i PFMEA.

8. Dekompozycja systemu i analiza funkcjonalna – identyfikacja struktury, oddziaywa midzy elementami systemu oraz funkcji.

9. Wykorzystanie technik pomocniczych w FMEA:

   9.1.    Mapa procesu.

   9.2.    Diagram Ishikawy.

   9.3.    5Why.

   9.4.    Diagram P.

10. Analiza jakociowa wad:

  10.1.    Formuowanie wad.

  10.2.    Szukanie przyczyn wad.

  10.3.    Badanie skutków wad.

  10.4.    Identyfikacja rodków kontrolnych (wykrywanie a zapobieganie - detection and prevention).

  10.5.    Identyfikacja charakterystyk specjalnych.

11. Dobór czynników ryzyka wg wytycznych standardu:

  11.1.    O (R - Czsto - Ryzyko wystpienia - Occurrence).

  11.2.    D (W- Wykrywalno - Detection).

  11.3.    S (Z - Znaczenia wady - Szkodliwoci - Severity).

12. Analiza ilociowa wad:

  12.1.    Oszacowanie czynników ryzyka.

  12.2.    Wyznaczenie krytycznoci wad.

13. Okrelenie priorytetów dziaa wedug analizy ryzyka.

14. Dziaania doskonalce/naprawcze – plan, wdroenie, nadzór nad dziaaniami oraz aktualizacja dokumentów FMEA.

15. Warianty formularzy FMEA wedug wytycznych standardu.

16. Warsztaty praktyczne z przeprowadzenia FMEA na przykadach zaproponowanych przez uczestników, pracujcych w maych grupach.

Korzyci:

• Poznanie zasad prowadzenia i stosowania analizy FMEA.

• Wykorzystanie standardowych metod wspomagajcych analiz FMEA (Ishikawa, 5xDlaczego?).

• Zrozumienie zasad budowania diagramu procesu oraz zwizku diagramu z FMEA.

• Poznanie standardowych tabel rankingowych oraz zasad nadawania ocen dla poszczególnych wag.

• Znajomo standardowego formularza do prowadzenia analizy FMEA.

• Umiejtno wykonania analizy (poparta przykadem praktycznym).

Adresaci:

• Organizacje, gdzie prowadzone s analizy ryzyka dla jakoci wyrobu oraz procesu oraz firmy chcce takie narzdzia wdraa.

• Pracownicy dziaów jakoci (projektu i procesu).

• Technolodzy i inynierowie procesu.

• Pracownicy dziaów technicznych i produkcyjnych wspópracujcych przy wdraaniu nowych wyrobów do produkcji seryjnej.

• Kadra kierownicza nadzorujca projekty i proces produkcyjny.

Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych wykadów i warsztatów.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, prosz wypeni i wysa internetowy formularz zgoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowan dat szkolenia. O przyjciu na szkolenie decyduje kolejno zgosze. Organizatorzy zastrzegaj sobie prawo do odwoania szkolenia w przypadku maej iloci chtnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.comW przypadku chci skorzystania z tego szkolenia w trybie on-line - prosimy o kontakt na adres szkolenia@luqam.com.


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporzdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, i Administratorem Pastwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzib przy ul. Kamieskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe bd przetwarzane w celu niezbdnym do realizacji usug zgodnie z Polityk prywatnoci.