KRAK�W
tel/fax: 12 296 49 31
szkolenia@luqam.com, student@luqam.com
GDA�SK
tel: 58 782 45 33, fax: 58 782 45 34
gdansk@luqam.com
NARZĘDZIA
I TECHNIKI
APQP, PPAP

Data: od 19-09-2022 do 20-09-2022
Liczba godzin: 14
Miejsce: Kraków
Cena: 1580 zł netto
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Proces APQP (zaawansowane projektowanie jakoci wyrobu) zosta rozwinity przez bran motoryzacyjn na potrzeby realizacji nowych projektów. Jego gównym celem jest uatwienie komunikacji oraz zakoczenie projektu na czas. Wykorzystywane przez APQP narzdzia daj moliwo m. in. rozpoznania wymaga klienta, zbadanie ryzyka dla nowoprojektowanych wyrobów jak i procesów oraz pozwalaj na usystematyzowanie zarzdzania nowym wdroeniem. Uwieczeniem prac projektowych jest akceptacja produktu i/lub procesu przez klienta. Aby j uzyska, organizacja musi przedoy dokumentacj PPAP, potwierdzajc, e wszystkie wymagania klienta zostay poprawnie zrozumiane a zaprojektowany proces posiada wystarczajcy potencja, dajcy moliwo zaspokojenia zamówie klienta. Narzdzia APQP oraz PPAP stanowi integraln cao, bdc podstaw realizacji projektów nie tylko w brany motoryzacyjnej.Program:

1. Podstawowe zaoenia APQP.

2. Identyfikacja potrzeb klienta.

3. Specyficzne wymagania klienta.

4. Fazy APQP:

   4.1.    Planowanie i identyfikacja celu.

   4.2.    Projektowanie i rozwój wyrobu.

   4.3.    Projektowanie i rozwój procesu.

   4.4.    Walidacja wyrobu i procesu.

   4.5.    Sprzenie zwrotne i dziaania korygujce.

5. Plany kontroli.

6. Zastosowanie procedury PPAP.

7. Elementy PPAP oraz ich powizanie z APQP.

8. Poziomy przedoenia oraz status PSW.

9. Zmiany w procesie lub produkcie a PPAP. 

Korzyci:

• Poznanie podstawowych narzdzi APQP sucych do zarzdzania projektami w brany motoryzacyjnej.

• Poznanie logiki procesu PPAP, jego powizania z APQP oraz wymaga, co do zwizanej z nim dokumentacji.

• Moliwo sprawdzenia w praktyce poznanych narzdzi.

Adresaci:

• Firmy zainteresowane wdroeniem zarzdzania projektami poprzez APQP.

• Przedsibiorstwa chcce poprawi efektywno projektowania produktów oraz procesów produkcyjnych.

• Pracownicy dziaów nowych wdroe oraz zarzdzania projektami odpowiedzialni za prowadzenie projektów.

• Inynierowie oraz specjalici odpowiedzialni za projektowanie nowych produktów oraz procesów: technolodzy, konstruktorzy, pracownicy R&D, inynieria jakoci dostaw, inynieria zapewnienia jakoci projektu, zakupy.

• Kierownicy oraz pracownicy dziaów produkcyjnych realizujcych produkcj wyrobów, w szczególnoci: inynieria jakoci procesu, technolodzy realizacji procesu.

Charakter: Zajcia maj charakter wykadów oraz wicze, majcych na celu poznanie praktycznych aspektów omawianych narzdzi.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, prosz wypeni i wysa internetowy formularz zgoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowan dat szkolenia. O przyjciu na szkolenie decyduje kolejno zgosze. Organizatorzy zastrzegaj sobie prawo do odwoania szkolenia w przypadku maej iloci chtnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.comW przypadku chci skorzystania z tego szkolenia w trybie on-line - prosimy o kontakt na adres szkolenia@luqam.com.


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporzdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, i Administratorem Pastwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzib przy ul. Kamieskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe bd przetwarzane w celu niezbdnym do realizacji usug zgodnie z
Polityk prywatnoci.