KRAK�W
tel/fax: 12 296 49 31
szkolenia@luqam.com, student@luqam.com
GDA�SK
tel: 58 782 45 33, fax: 58 782 45 34
gdansk@luqam.com
LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Lider Lean Manufacturing

Data: od 07-09-2022 do 09-09-2022
Liczba godzin: 21
Miejsce: Kraków
Cena: 1880 zł netto
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Lean Manufacturing, czyli produkcja odchudzona to system zarzdzania produkcj, którego celem jest likwidacja metodami organizacyjnymi wszelkiego rodzaju strat poprzez poprawienie jakoci produktu, realizacj dostaw na czas, racjonalne wykorzystanie zasobów (w tym czasu), redukcj zapasów magazynowych. Lean Manufacturing wykorzystuje szereg narzdzi takich jak: 5S, TPM, SMED, VSM, Poka-Yoke, Kanban, Kaizen, Just in Time. W ostatnim dniu szkolenia uczestniczy bior udzia w grze symulacyjnej Lean Play, która prezentuje w praktyce wykorzystanie poznanych narzdzi. Kady z kroków analizowanych podczas warsztatów ukazuje mechanizmy cigej poprawy. Kady z uczestników moe wcieli si w rol operatora, kontrolera jakoci czy logistyka celem spojrzenia z perspektywy tych stanowisk na moliwoci poprawy przepywu, procesu, ergonomii, jakoci. Zespó stara si osign jak najlepszy wynik finansowy stworzonej na potrzeby szkolenia firmy.Program:

1. Wprowadzenie do Lean Manufacturing Toyota Production System.

2. Identyfikacja i rodzaje strat.

3. Wdraanie – etapy, puapki.

4. Podstawowe narzdzia Lean Manufacturing:

   4.1. Kaizen (drobne usprawnienia),

   4.2. Jako w produkcji – Jidoka, Poka Yoke,

   4.3. Zarzdzanie wizualne,

   4.4. Standaryzacja pracy,

   4.5. Planowanie produkcji – JIT, Kanban, Heijunka,

   4.6. TPM (produktywne utrzymanie ruchu).

   4.7. 5S (porzdek i organizacja pracy):

        • Idea systemu 5S,

        • Etapy wdroenia systemu 5S w podlegym obszarze,

        • Plan i wdroenie systemu 5S w firmie.

   4.8. Value Stream Mapping (Mapowanie Strumienia Wartoci):

        • Idea mapowania strumienia wartoci,

        • Symbole stosowane w mapowaniu strumienia wartoci,

        • Mapowanie obecnego strumienia wartoci,

        • Sporzdzenie mapy przyszego strumienia wartoci,

        • Plan i wdroenie zmian.

   4.9. SMED (szybka zmiana narzdzia):

        • Idea SMED,

        • Etapy wdroenia SMED,

        • Narzdzia pomocnicze w realizacji SMED.

5. Caodniowa gra symulacyjna Lean Play.

Korzyci:

• Zdobycie wiedzy jak krok po kroku wdroy i usystematyzowa Lean Manufacturing  w swojej organizacji.

• Poznanie fundamentalnych narzdzi Lean z filarów Jit i Jidoka.

• Zapoznanie si z narzdziami problem solving.

• Praktyczne zastosowanie narzdzi Lean w trakcie symulacji.

• Dua ilo wicze praktycznych.

Adresaci:

• Osoby pracujce w dziaach produkcji, na co dzie stykajce si z tematyk Lean (Dyrektorzy produkcji, Kierownicy produkcji, Liderzy Zespoów Produkcyjnych, Technolodzy, Pracownicy dziaów projektowych).

• Osoby zainteresowane tematyk Lean, chcce poszerzy swoj wiedz w tym zakresie.

Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych wykadów i warsztatów. W ramach szkolenia gra symulacyjna Lean Play - Warsztat prezentuje w praktyce uycie podstawowych narzdzi Lean Manufacturing. Kady z kroków analizowanych podczas warsztatów prezentuje mechanizmy cigej poprawy wraz z podejciem Kaizen majce na celu optymalizacj naszej organizacji. Kady z uczestników moe wcieli si w rol operatora, kontrolera jakoci czy logistyka, celem popatrzenia z perspektywy tych stanowisk na moliwoci poprawy przepywu, procesu, ergonomii, jakoci, tak aby osign jak najlepszy wynik finansowy stworzonej na potrzeby szkolenia firmy. Kady z etapów koczy si podsumowaniem osigni i ustaleniem kolejnych etapów w zalenoci od osigni naszej firmy.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, prosz wypeni i wysa internetowy formularz zgoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowan dat szkolenia. O przyjciu na szkolenie decyduje kolejno zgosze. Organizatorzy zastrzegaj sobie prawo do odwoania szkolenia w przypadku maej iloci chtnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporzdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, i Administratorem Pastwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzib przy ul. Kamieskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe bd przetwarzane w celu niezbdnym do realizacji usug zgodnie z Polityk prywatnoci.