Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach realizowanych przez LUQAM

1. Wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy osoba zainteresowana szkoleniem dokonuje formalnego zgłoszenia na wybrany temat, termin i lokalizację szkolenia. Oznacza to, że figuruje na liście Uczestników szkolenia oraz podlega poniższym przepisom regulaminu. Wypełnienie i zatwierdzenie formularza zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z poniższym regulaminem oraz akceptacją jego postanowień.

2. Warunkiem realizacji szkolenia jest zebranie minimalnej liczby uczestników.

3. Informacje o potwierdzeniu, przedłużeniu rekrutacji lub odwołaniu danego szkolenia wysyłane są w formie Komunikatu drogą mailową na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia na adres mailowy osoby zgłaszającej wskazanej w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym.

4. Osoba, która dokonała zapisu na szkolenie zobowiązuje się dokonać przelewu na konto wskazane przez LUQAM po otrzymaniu mailowego Komunikatu potwierdzającego realizację szkolenia:
a. Osoby prywatne oraz studenci/doktoranci zobowiązani są uregulować płatność przed realizacją szkolenia na konto wskazane w Komunikacie,
b. Firmy mogą uregulować płatność po realizacji szkolenia na podstawie faktury wysłanej pocztą przez LUQAM,
c. Ceny szkoleń dedykowanych studentom i doktorantom wyrażane są w kwocie brutto. Ceny szkoleń dedykowanych dla osób prywatnych lub firm wyrażane są w kwocie netto, do której należy dodać 23% podatek VAT.

5. Szkolenia studenckie przeznaczone są dla osób posiadających status studenta/doktoranta studiów dziennych lub zaocznych. Zgłoszenia na szkolenia studenckie osób prywatnych oraz pracowników firm rozpatrywane są indywidualnie.

6. Rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu można dokonać w dowolnym momencie za pośrednictwem drogi mailowej, niezależnie od daty przesłania komunikatu szkoleniowego przez Organizatora. Szczegółowe postępowanie dotyczące rezygnacji ze szkolenia zostało opisane w punkcie 7 i 8.

7. W przypadku rezygnacji ze szkolenia należy przesłać stosowną informację mailową na adres szkolenia@luqam.com podając w treści maila temat szkolenia oraz planowaną datę jego realizacji. Brak aktywacji linku wysyłanego po zatwierdzeniu formularza zgłoszenia nie jest równoznaczny z rezygnacją ze szkolenia.

8. Uczestnik, który zrezygnuje ze szkolenia w terminie krótszym niż na 7 dni kalendarzowych przed planowanym szkoleniem lub nie pojawi się na szkoleniu, jest zobowiązany wpłacić 60% podstawowej ceny szkolenia. Zasada ta dotyczy również osób zgłaszających się w terminie krótszym niż 7 dni kalendarzowych przed szkoleniem. Warunki dokonania rezygnacji nie są uzależnione od terminu przesłania komunikatu szkoleniowego.

9. Certyfikaty wysyłane są listem poleconym Pocztą Polską po odbytym szkoleniu na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku nieodebrania certyfikatu koszt jego ponownego wystawienia wynosi 69 zł. netto. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest uiszczenie płatności za szkolenie, obecność na szkoleniu oraz pozytywny wynik z egzaminu końcowego (jeśli uwzględniono w programie szkolenia).

10. Udostępniane materiały szkoleniowe stanowią własność LUQAM Sp. z o.o. Sp.k. i przeznaczone są wyłącznie dla uczestników szkoleń prowadzonych przez LUQAM. Zabrania się kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania oraz udostępniania materiałów osobom trzecim w jakikolwiek sposób. Zabrania się również udzielania informacji dotyczących treści materiałów osobom nieuprawnionym.

11. Cena szkolenia nie obejmuje ewentualnych kosztów noclegu oraz dojazdu dla Uczestników. Organizator szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za dokonane przez Uczestnika rezerwacje/opłaty w zakresie noclegów/dojazdu na szkolenie.

12. Dotyczy szkoleń: Six Sigma - poziom Green Belt oraz Six Sigma - poziom Black Belt: Faktury za uczestnictwo wystawiane są po pierwszym zjeździe szkoleniowym. Uczestnictwo w pierwszym zjeździe zobowiązuje do uiszczenia całkowitej kwoty za szkolenie, niezależnie od obecności na pozostałych zjazdach. Warunkiem otrzymania certyfikatów końcowych jest min. 75% obecności na zajęciach, pozytywny wynik z egzaminu końcowego oraz pozytywny wynik z obrony projektu Six Sigma.

13. Reklamacje należy zgłaszać na adres: szkolenia@luqam.com