Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SIX SIGMA
I PROJEKTY
Six Sigma - poziom Black Belt

Data: od 06-02-2023 do 07-02-2023
Liczba godzin: 119
Miejsce: Kraków
Cena: 9680 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które zarządzać będą dużymi projektami przynoszącymi wartość dodaną organizacji. Oferuje kompleksowe poznanie nie tylko metodyki DMAIC, ale również warsztatowe pogłębienie wiedzy z zakresu psychologii zarządzania zespołem, poznanie zaawansowanych narzędzi statystycznych oraz pogłębioną analizę studiów przypadków. Szkolenie kończy się obroną projektu na poziomie Black Belt.Program:

1. Six Sigma w zarysie:

   1.1.    Historia.

   1.2.    Definicja.

   1.3.    Elementy metodologii.

   1.4.    Definicja Six Sigma.

   1.5.    Struktura organizacji Six Sigma.

2. Role i odpowiedzialności:

   2.1.    Executives.

   2.2.    Champions.

   2.3.    Master Black Belt.

   2.4.    Black Belt.

   2.5.    Green Belt.

3. Excel oraz MiniTab jako narzędzie statystyczne.

4. DMAIC - DEFINE (definicja):

   4.1.    DMAIC jako narzędzie wspierające biznes.

   4.2.    Główne kroki fazy DEFINE.

   4.3.    Wybór problemu do rozwiązania.

   4.4.    Mapa procesu.

   4.5.    Karta Projektu.

   4.6.    Określenie oczekiwań klienta (VOC, CTQ).

5. DMAIC - MEASURE (pomiar):

   5.1.    Omówienie głównych kroków fazy MEASURE.

   5.2.    Rodzaje map procesów oraz sposoby ich przygotowywania.

   5.3.    Systemy map procesów oraz sposoby ich przygotowywania.

   5.4.    Systemy pomiarowe i ich ocena.

   5.5.    MSA (odtwarzalność, powtarzalność, liniowość).

   5.6.    Sposoby prezentowania danych.

   5.7.    Zasady generowania pomysłów.

6. DMAIC - ANALYZE (analiza):

   6.1.    Omówienie głównych kroków fazy ANALYZE.

   6.2.    Wstęp do analizy statystycznej.

   6.3.    Analiza graficzna zebranych danych.

   6.4.    Wstęp do planowania eksperymentów – DoE.

7. DMAIC - IMPROVE (optymalizacja):

   7.1.    Omówienie głównych kroków fazy IMPROVE.

   7.2.     Sposoby oceny i wyboru rozwiązania.

   7.3.    Ocena ryzyka jako niezbędny element przed wdrożeniem rozwiązania – projekty pilotażowe.

   7.4.    Omówienie problemów napotykanych podczas wdrożenia.

   7.5.    Przeprowadzenie prostego eksperymentu DoE.

   7.6.    Fundamenty Lean.

      •    5S+S.

      •    Standaryzacja pracy.

8. DMAIC - CONTROL (sprawdzenie poprawności wdrożenia):

   8.1.    Omówienie głównych kroków fazy CONTROL.

      •    Zarządzanie ryzykiem.

      •    Uodpornienie na błędy.

      •    Statystyczna Kontrola Procesu.

   8.2. Narzędzia do sterowania wprowadzonymi zmianami.

   8.3. Przygotowanie planu karty kontrolnej.

   8.4. SPC.

   8.5. Ustalenie nowego standardu.

   8.6. Skuteczne wprowadzenie zmian.

   8.7.    Zamknięcie projektów – podsumowanie biznesowe.

9. Analiza i interpretacja case studies.

10. Case study – symulacja projektu:

  10.1.    Identyfikacja CTQ projektu.

  10.2.    Opracowanie karty projektu.

  10.3.    Zdefiniowanie odwzorowania procesu.

  10.4.    Określenie charakterystyki CTQ.

  10.5.    Zdefiniowanie danych procesu:

      •    Hipergeometryczny dobór próbek.

  10.6.    Sprawdzenie systemu pomiarowego:

      •    Parametry odtwarzalności i powtarzalności.

      •    MSA dla danych ciągłych. 

  10.7.    Określenie zdolności procesu:

      •    Capability Process.

  10.8.    Zdefiniowanie docelowej sprawności.

  10.9.    Znajdywanie źródeł wariancji:

      •    Testy hipotez dla danych ciągłych.

      •    Testy hipotez dla danych nieciągłych.

 10.10.    Monitorowanie potencjalnych awarii – ustalenie witalnych przyczyn:

      •    FMEA.

        - Czynności wstępne (powołanie członków zespołu, wybór i zdefiniowanie obiektu badań).

        - Dekompozycja wyrobu/procesu.

        - Analiza potencjalnych błędów.

        - Analiza skutków błędów.

        - Analiza przyczyn błędów.

        - Wyznaczenie wskaźników: RZW.

        - Wyznaczenie liczby priorytetowej ryzyka: LPR = ZxRxW.

        - Ustalenie rankingu błędów.

        - Wyselekcjonowanie błędów krytycznych.

        - Zaplanowanie i podjęcie działań zapobiegawczych.

        - Nadzorowanie skuteczności wprowadzonych działań prewencyjnych.

      • DoE – przeprowadzenie zaawansowanego (Fractorial Factorial) eksperymentu.

 10.11.    Odkrycie relacji między zmiennymi – ustalenie optymalnych ustawień procesu.

 10.12.    Określenie nowych tolerancji operacyjnych.

 10.13.    Lean Management - filary:

      •    Just in Time i Jidoka.

      •    Kaizen.

      •    Wybrane narzędzia Lean (VSM, TPM, wizualizacja, SMED, Hoshin).

      •    Rola narzędzi Lean w projektach Six Sigma.

      •    Wykorzystanie analizy ABC do zobrazowania problemu.

      •    Wprowadzenie systemu Pull.

      •    Wykorzystanie Kart Kanban.

 10.14.    Weryfikacja systemu miar.

 10.15.    Określenie zdolność procesu.

 10.16.    Wprowadzenie systemu kontroli:

      •    Opracowanie zamknięcia projektu.

      •    SPC – Karty kontrolne dla danych ciągłych i atrybutowych.

11. Metoda DSFF, czyli Six Sigma dla procesów projektowych.

  11.1.    Metoda DMADV.

  11.2.    Metoda DCCDI.

  11.3.    Metoda IDOV.

12. Przywództwo i techniki wywierania wpływu.

  12.1.    Definicja i poziomy przywództwa.

  12.2.    Zasady postępowania Lidera.

  12.3.    Analiza zachowań kierowniczych.

13. Test oraz certyfikacja (przedstawienie projektów).

Korzyści:

• Nabycie umiejętności kierowania grupą Green Belts w ramach dużych projektów optymalizacyjnych.

• Poprawa kompetencji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i komunikacji interpersonalnej w ramach zarządzania projektami.

• Nabycie umiejętności zastosowania poszczególnych narzędzi Six Sigma wspomaganych wykorzystaniem narzędzi informatycznych i zaawansowanych metod statystycznych.

• W trakcie szkolenia każdy uczestnik realizuje własny projekt Six Sigma na poziomie Black Belt.

Adresaci:

Kandydaci na stanowisko Black Belt:

• kierownicy,

• managerowie,

• pracownicy działów jakości, produkcji i ciągłego doskonalenia,

• liderzy zespołów projektowych.

Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów i warsztatów.Certyfikaty:

1. Certyfikat LUQAM w języku polskim.

2. Certyfikat Jednostki Certyfikującej SwissCert w języku polskim i angielskim.

Po zakończeniu zjazdów szkoleniowych Uczestnik ma do dyspozycji 1 dzień w ramach szkolenia na egzamin, obronę projektu oraz certyfikację. Uczestnictwo w pierwszym zjeździe zobowiązuje do uiszczenia całkowitej kwoty za szkolenie, niezależnie od obecności na pozostałych zjazdach.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.comUwaga: Wskazany termin jest terminem 1 z 6 zjazdów.Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Prowadzący szkolenie:

Trener i konsultant w LUQAM. Prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte z zakresu Six Sigma. Swoje kompetencje nabywał zarówno w pracy, jak i biorąc udział w licznych szkoleniach. Studiował na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Automatyka i Robotyka. Od kilku lat związany z projektami Six Sigma. Pracował w branży automotive, gdzie budował swoje doświadczenie. Był Inżynierem Produktu, a następnie Liderem Inżynierów Produktu. Do jego zadań należało m.in. kierowanie zespołem Inżynierów Produktu, prowadzenie projektów oraz szkoleń Six Sigma, rozwiazywanie problemów produkcyjnych przy użyciu metodologii Six Sigma oraz RedX, prowadzenie szkoleń – Minitab Statistical Software, prowadzenie szkoleń produktowych, optymalizacja produktu oraz procesów, praca z klientem w zakresie jakości oraz wymogów produktu, prowadzenie inicjatyw z zakresu ciągłego doskonalenia i redukcji kosztów z optymalizacją produkcji i zarządzaniem jakością. Brał udział w licznych szkoleniach. Otrzymał tytuł Six Sigma Master Black Belt. Wśród szkoleń w których uczestniczył można wyróżnić: Shainin RedX Journayman, TRIZ, Design for Six Sigma, Train the Trainer, Szkolenia menedżerskie.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz