Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SIX SIGMA
I PROJEKTY
Lean Six Sigma Green Belt

Data: 18-04-2023
Liczba godzin: 63
Miejsce: Kraków
Cena: 5900 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szczegóły oraz formularz zapisu dostępny na stronie: https://www.opexity.com/set/lean-six-sigma-green-belt/


Termin 18.04.2023 jest datą uruchomienia szkolenia. Czas trwania programu: 3 miesiące (04.2023-06.2023).Terminarz spotkań:

Spotkanie 1 - 18.04.2023

Spotkanie 2 - dostępny wkrótce (spotkanie 2-dniowe)

Spotkanie 3 - 20.06.2023LUQAM we współpracy z międzynarodowym instytutem egzaminacyjnym Lean Six Sigma Academy oraz innowacyjną platformą Opexity zapraszają na szkolenie Lean Six Sigma Green Belt. Zdobądź certyfikat i odznakę Six Sigma Green Belt!Program szkoleniowy Lean Six Sigma Green Belt to kilkadziesiąt godzin intensywnego treningu szkoleniowego w hybrydowej formie. Spotkania „na żywo” z Ekspertem przeplatane są interaktywnymi lekcjami na platformie szkoleniowej Opexity. Wspólnie z Ekspertami LUQAM przejdziesz przez 8 modułów szkoleniowych obejmujących filozofię Lean Management, fazy modelu DMAIC oraz narzędzia Lean i Six Sigma.Program:

Wstęp do koncepcji Six Sigma i filozofii Lean Management

• Spotkanie otwierające z trenerem – omówienie i rozwinięcie koncepcji Lean Management i Six Sigma (na żywo).

• Wprowadzenie do Lean – poznanie 8 rodzajów marnotrawstwa, fundamentów oraz filarów Toyota Production System – Just in Time i Jidoka.

• Metoda 5S – zastosowanie i korzyści, 5S „krok po kroku”, „Safety” jako 6 krok metody 5S, audit 5S, 5S w biurze.

• Strategia i struktura ciągłego doskonalenia – funkcjonowanie filozofii Kaizen w życiu codziennym firmy oraz zdefiniowanie celów i odpowiedzialności pracowników w procesie doskonalenia.

• Funkcjonowanie komórki ciągłego doskonalenia – zadania stawiane pracownikom odpowiedzialnym za system doskonalenia w firmie oraz sposoby mierzenia skuteczności tych zadań.

• Wprowadzenie do modelu DMAIC.

• Poznanie podstawowych pojęć statystycznych i zagadnień z zakresu Six Sigma.

• Role, odpowiedzialności i kompetencje osób zaangażowanych w realizację strategii Six Sigma w organizacji.

• Omówienie warunków zaliczenia projektu Six Sigma Green Belt oraz przedstawienie zasad realizacji szkolenia.Faza Define

• Wybranie zespołu projektowego, tworzenie karty projektu oraz przygotowanie mapy procesu.

• Omówienie kryteriów wyboru projektu optymalizacyjnego.

• Określenie celu mapowania i omówienie sposobów mapowania procesów w organizacji – schemat blokowy, value stream mapping, analiza przepływu, symulacje komputerowe.

• Analiza przepływu – obserwacja procesu, zestawienie i analiza zebranych podczas obserwacji wniosków, określenie potencjału do doskonalenia i planowanie działań doskonalących procesy.

• Value Stream Mapping – wybór odpowiedniego produktu do mapowania, zasady i symbole obowiązujące podczas zbierania i graficznego przedstawiania danych, etapy tworzenia mapy strumienia wartości, interpretacja wyników i wskazanie potencjałów do doskonalenia.

• Value Stream Mapping, Muda Hunting – praktyczne zastosowanie narzędzi. Warsztat na żywo z trenerem (na żywo).Faza Measure


• Zdefiniowanie stanu obecnego procesu i jego zdolności, określenie systemu gromadzenia danych oraz zatwierdzenie systemu pomiarowego.

• Analiza i ocena systemów pomiarowych (MSA) oraz korzyści z wykorzystania MSA w organizacji.

• Metoda Kappa – zastosowanie, wykonywanie obliczeń, analiza i interpretacja wniosków.

• Zdolność maszyn i urządzeń oraz zdolność procesu – parametry określające zdolność, sposoby ich obliczania i interpretacja otrzymanych wyników.

• Badanie powtarzalności i odtwarzalności – zasady i etapy wykonywania testów R&R.

• Wykorzystanie statystyki podczas prowadzenia projektów Six Sigma.Faza Analyse

• Analiza czynników wpływających na proces i badanie związków przyczynowo-skutkowych zachodzących pomiędzy nimi, czyli trzecia faza modelu DMAIC.

• Metody skutecznego rozwiązywania problemów jakościowych – praktyczne przykłady wykorzystania narzędzi.

• Design for Six Sigma – projektowanie nowych wyrobów lub procesów na podstawie określonych przez klienta wymagań.

• Analiza schematów myślowych i różnic w sposobach rozwiązywania problemów w zależności od typu osobowości i poziomów kreatywności.

• Praktyczne warsztaty szkoleniowe z trenerem – praca z danymi – spotkanie na żywo (na żywo).Faza Improve

• Testowanie nowych rozwiązań, pilotaż, matryce decyzyjne, ocena ryzyka, analiza kosztów i korzyści przetestowanych rozwiązań.

• Projektowanie eksperymentów – techniki i przykłady wykorzystania DoE.

• FMEA – metoda ukierunkowana na wykrywanie potencjalnych problemów, które mogą wystąpić w fazie projektowania (DFMEA) oraz w fazie wytwarzania wyrobów (PFMEA).

• Zastosowanie narzędzia Employee Performance Evaluation, które służy do motywowania, zwiększania zaangażowania i rozwijania kompetencji pracowników.

• Poka Yoke - metoda służąca zapobieganiu błędom - przykłady wykorzystania.

• Poprawa wydajności i efektywności procesów dzięki wykorzystaniu metodologii Hoshin oraz One Piece Flow.

• Koncepcja szybkiego przezbrajania maszyn i urządzeń (SMED) – omówienie etapów wdrażania SMED.

• Total Productive Maintenance (TPM) – cele i korzyści płynące z korzystania z TPM, omówienie wskaźników opisujących efektywność użytkowania maszyn oraz efektywność działu utrzymania ruchu.

• System Kanban – omówienie zastosowania, wymagań i warunków efektywnego wykorzystania Kanban. Praktyczne przykłady tworzenia systemu sygnalizacji Kanban i supermarketów.

• System skutecznego reagowania na problemy, omówienie zasad QRQC oraz struktury systemu QRQC.

• Efektywne zarządzanie zespołem, przywództwo i skuteczna komunikacja w zespole.

• Standaryzacja pracy – omówienie korzyści jakie przynosi standaryzacja oraz konsekwencji jej niestosowania, tworzenie dokumentacji i auditowanie pracy standaryzowanej.

• Wstęp do normowania czasu pracy, tworzenie normatywów, raportowanie i rozliczanie normatywów.

• Tworzenie, monitorowanie i zarządzanie KPI.

• System szkoleń pracowniczych – praktyczne wskazówki jakiego rodzaju szkolenia potrzebują pracownicy i jakie szkolenia powinno się przeprowadzić, aby budować przewagę konkurencyjną na rynku.Faza Control

• Monitorowanie i kontrolowanie procesu - czyli omówienie ostatniej fazy modelu DMAIC.

• Statystyczna kontrola procesu (SPC) – doskonalenie i monitorowanie procesów za pomocą wybranych narzędzi statystycznych.

• Omówienie budowy i rodzajów kart kontrolnych.

• Tworzenie kart kontrolnych i praktyczne przykłady ich wykorzystania.

• Wykrywanie braku statystycznej kontroli procesów.Wykorzystanie metod i narzędzi Lean Six Sigma w praktyce

• Omówienie Technicznego Kosztu Wytworzenia (TKW) – przykłady struktury kosztów w organizacjach.

• Gemba Walk – dlaczego warto odwiedzać obszary produkcyjne?

• Organizacja spotkań produkcyjnych - o czym warto pamiętać?

• Dzielenie się wiedzą w organizacji - metody przekazywania wiedzy i dobrych praktyk w organizacji.

• Znaczenie stref komunikacyjnych oraz zarządzania wizualnego dla prawidłowej komunikacji interpersonalnej.

• Praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia projektów Six Sigma zgodnych z modelem DMAIC.

• Omówienie przykładowych projektów Six Sigma w środowisku produkcyjnym i usługowym.

• Sposób projektowania produktów lub usług z uwzględnieniem czynników kontrolowanych i niekontrolowanych - Robust Design.

• Obliczanie wartości straty dla organizacji, wynikającej z produkowania wyrobów niezgodnie z wymaganiami klienta.

• Elementy gry szkoleniowej Six Sigma – spotkanie na żywo z trenerem (na żywo).Egzamin końcowy i obrona projektu Green Belt

• Egzamin końcowy Lean Six Sigma Green Belt.

• Indywidualne konsultacje z Ekspertem (w formie mailowej lub spotkania online z wykorzystaniem platformy ClickMeeting).

• Prezentacja i obrona projektu Green Belt przez kursanta.Zgłoszenia na szkolenie należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie: https://www.opexity.com/set/formularz-rejestracyjny-lean-six-sigma-green-belt/ 

Prowadzący szkolenie:

Trener i konsultant w LUQAM. Prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte z zakresu Six Sigma. Swoje kompetencje nabywał zarówno w pracy, jak i biorąc udział w licznych szkoleniach. Studiował na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Automatyka i Robotyka. Od kilku lat związany z projektami Six Sigma. Pracował w branży automotive, gdzie budował swoje doświadczenie. Był Inżynierem Produktu, a następnie Liderem Inżynierów Produktu. Do jego zadań należało m.in. kierowanie zespołem Inżynierów Produktu, prowadzenie projektów oraz szkoleń Six Sigma, rozwiazywanie problemów produkcyjnych przy użyciu metodologii Six Sigma oraz RedX, prowadzenie szkoleń – Minitab Statistical Software, prowadzenie szkoleń produktowych, optymalizacja produktu oraz procesów, praca z klientem w zakresie jakości oraz wymogów produktu, prowadzenie inicjatyw z zakresu ciągłego doskonalenia i redukcji kosztów z optymalizacją produkcji i zarządzaniem jakością. Brał udział w licznych szkoleniach. Otrzymał tytuł Six Sigma Master Black Belt. Wśród szkoleń w których uczestniczył można wyróżnić: Shainin RedX Journayman, TRIZ, Design for Six Sigma, Train the Trainer, Szkolenia menedżerskie.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz