Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

NARZĘDZIA
I TECHNIKI
FMEA

Data: od 06-03-2023 do 07-03-2023
Liczba godzin: 14
Miejsce: Kraków
Cena: 1580 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Celem FMEA jest systematyczna identyfikacja poszczególnych wad produktu lub/i procesu oraz ich eliminacja lub minimalizacja skutków. Osiąga się to przez ustalenie związków przyczynowo skutkowych powstania potencjalnych wad produktu przy uwzględnieniu czynników ryzyka. Pozwala to na ciągłe doskonalenie produktu lub/i procesu poprzez systematyczne analizowanie i wprowadzanie poprawek, które eliminują źródła wad i poprawiają właściwości wyrobu. Analiza FMEA ma bardzo szerokie zastosowanie. Jest skuteczna przy analizie złożonych procesów i produktów, w produkcji masowej i jednostkowej. Analizie można poddać pojedynczy komponent oraz podzespół jak i cały wyrób, fragment procesu oraz cały proces technologiczny.Program:

1. FMEA – idea, zakres stosowania i cele (FMEA w cyklu PDCA).

2. Rodzaje FMEA:

   2.1.    FMEA konstrukcji (dFMEA).

   2.2.    FMEA procesu (pFMEA).

3. Organizacja zespołu FMEA - niezbędne zasoby i interdyscyplinarny zespół.

4. Dobre praktyki ułatwiające tworzenie i zarządzanie FMEA – bazy wiedzy i korzystanie z doświadczenia zespołu.

5. Dane wejściowe do DFMEA: dekompozycja systemu, analiza funkcjonalna – identyfikacja struktury, oddziaływań między elementami systemu oraz funkcji.

6. Dane wejściowe do PFMEA: dane dotyczące niezgodności, specyfikacje wyrobu i procesu, mapa procesu.

7. Etapy przeprowadzania analizy DFMEA i PFMEA.

8. Dekompozycja systemu i analiza funkcjonalna – identyfikacja struktury, oddziaływań między elementami systemu oraz funkcji.

9. Wykorzystanie technik pomocniczych w FMEA:

   9.1.    Mapa procesu.

   9.2.    Diagram Ishikawy.

   9.3.    5Why.

   9.4.    Diagram P.

10. Analiza jakościowa wad:

  10.1.    Formułowanie wad.

  10.2.    Szukanie przyczyn wad.

  10.3.    Badanie skutków wad.

  10.4.    Identyfikacja środków kontrolnych (wykrywanie a zapobieganie - detection and prevention).

  10.5.    Identyfikacja charakterystyk specjalnych.

11. Dobór czynników ryzyka wg wytycznych standardu:

  11.1.    O (R - Częstość - Ryzyko wystąpienia - Occurrence).

  11.2.    D (W- Wykrywalność - Detection).

  11.3.    S (Z - Znaczenia wady - Szkodliwości - Severity).

12. Analiza ilościowa wad:

  12.1.    Oszacowanie czynników ryzyka.

  12.2.    Wyznaczenie krytyczności wad.

13. Określenie priorytetów działań według analizy ryzyka.

14. Działania doskonalące/naprawcze – plan, wdrożenie, nadzór nad działaniami oraz aktualizacja dokumentów FMEA.

15. Warianty formularzy FMEA według wytycznych standardu.

16. Warsztaty praktyczne z przeprowadzenia FMEA na przykładach zaproponowanych przez uczestników, pracujących w małych grupach.

Korzyści:

• Poznanie zasad prowadzenia i stosowania analizy FMEA.

• Wykorzystanie standardowych metod wspomagających analizę FMEA (Ishikawa, 5xDlaczego?).

• Zrozumienie zasad budowania diagramu procesu oraz związku diagramu z FMEA.

• Poznanie standardowych tabel rankingowych oraz zasad nadawania ocen dla poszczególnych wag.

• Znajomość standardowego formularza do prowadzenia analizy FMEA.

• Umiejętność wykonania analizy (poparta przykładem praktycznym).

Adresaci:

• Organizacje, gdzie prowadzone są analizy ryzyka dla jakości wyrobu oraz procesu oraz firmy chcące takie narzędzia wdrażać.

• Pracownicy działów jakości (projektu i procesu).

• Technolodzy i inżynierowie procesu.

• Pracownicy działów technicznych i produkcyjnych współpracujących przy wdrażaniu nowych wyrobów do produkcji seryjnej.

• Kadra kierownicza nadzorująca projekty i proces produkcyjny.

Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów i warsztatów.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.comW przypadku chęci skorzystania z tego szkolenia w trybie on-line - prosimy o kontakt na adres szkolenia@luqam.com.


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Prowadzący szkolenie:

Trener LUQAM w zakresie Branżowych Systemów Zarządzania. Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości na kierunku Zarządzanie, a także studiów podyplomowych na kierunku Coaching ze specjalnością Business Coaching. Swoją wiedzę poszerzał biorąc udział w licznych szkoleniach, m.in. zintegrowane systemy zarządzania ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001, identyfikacja i zarządzanie aspektami środowiskowymi w systemie zarządzania środowiskowego ISO 14001 i EMAS, zaawansowane planowanie jakości APQP oraz zatwierdzanie detali produkcyjnych PPAP, analiza systemów pomiarowych (MSA), zarządzanie ryzykiem w zintegrowanych systemach zarządzania, indywidulane wymagania klienta. Od wielu lat związany z systemami zarządzania. Pełnił rolę Kierownika projektów, Pełnomocnika Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Koordynatora Projektów Trolejbusowych, Dyrektora Zarządzania Jakością. W trakcie swojej pracy odpowiedzialny był, m. in. wdrażanie, utrzymywanie i rozwój zintegrowanych systemów zarządzania – ISO 9001, ISO 14001/EMAS, OHSAS 18001, ISO/TS 16949, koordynację i nadzorowanie audytów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania, nadzorowanie dokumentacji zarządzania jakością, nadzorowanie pracy działu kontroli procesu produkcji. Przeprowadził ponad 3000 godzin szkoleń z zakresu zarządzania, zarządzania jakością, komunikacji, rozwiązywania problemów, zarządzania kryzysem oraz 1000 godzin coachingów menedżerskich, Auditor wiodący systemów zarządzania jakością zgodnych z normą ISO 9001, systemów zarządzania środowiskiem zgodnych z normą ISO 14001, systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnych z PN-N 18001/OHSAS oraz systemów zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej zgodnych z ISO/TS 16949. Przeprowadził ponad 300 dni audytów systemów zarządzania i audytów procesów.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz