Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SIX SIGMA
I PROJEKTY
Six Sigma Green Belt

Data: 27-10-2022
Liczba godzin: 34
Miejsce: On-line
Cena: 2499 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szczegóły oraz formularz zapisu dostępny na stronie: https://www.opexity.com/green-belt


Termin 27.10.2022 jest datą uruchomienia szkolenia. Czas trwania programu: 3 miesiące (10.2022-12.2022)Terminarz spotkań:

Spotkanie 1 - 27.10.2022

Spotkanie 2 - 24.11.2022

Spotkanie 3 - 22.12.2022Kończące się obroną projektu szkolenie obejmuje kompleksowe przedstawienie metodologii DMAIC wraz z pogłębioną analizą studiów przypadków. Przeznaczone jest dla obecnych i potencjalnych liderów zmian w organizacji. Green Belt to osoba przygotowana do zarządzania małym zespołem projektowym, działająca w oparciu o liczby, dane i fakty, przynosząca organizacji wymierną wartość dodaną.Program:

Wstęp do Six Sigma

• Spotkanie otwierające z trenerem - omówienie i rozwinięcie koncepcji Six Sigma.

• Wprowadzenie do modelu DMAIC.

• Poznanie podstawowych pojęć statystycznych, takich jak: odchylenie standardowe, średnia, modalna i mediana, populacja, próba badawcza, hipoteza 0 i hipoteza alternatywna, błędy statystyczne.

• Poznanie podstawowych pojęć statystycznych z zakresu Six Sigma, takich jak: karta projektu, CTQ, rodzaje danych, gage R&R, histogram, macierz oparta na kryteriach, projektowanie eksperymentów, pilotaż, plan kontroli.

• Role, odpowiedzialności i kompetencje osób zaangażowanych w realizację strategii Six Sigma w organizacji.

• Omówienie warunków zaliczenia projektu Six Sigma Green Belt oraz przedstawienie zasad realizacji szkolenia.Faza Define

• Omówienie pierwszej fazy modelu DMAIC - dobór projektu i jego związek z celem biznesowym organizacji, wybranie zespołu projektowego, tworzenie karty projektu oraz przygotowanie mapy procesu.

• Omówienie kryteriów wyboru projektu.

• Określenie celu mapowania i omówienie sposobów mapowania procesów w organizacji - schemat blokowy, value stream mapping, analiza przepływu, symulacje komputerowe.

• Analiza przepływu - obserwacja procesu, zestawienie i analiza zebranych podczas obserwacji wniosków, określenie potencjału do doskonalenia i planowanie działań doskonalących procesy.

• Value Stream Mapping - wybór odpowiedniego produktu do mapowania, zasady i symbole obowiązujące podczas zbierania i graficznego przedstawiania danych, etapy tworzenia mapy strumienia wartości, interpretacja wyników i wskazanie potencjałów do doskonalenia.Faza Measure


• Omówienie drugiej fazy modelu DMAIC - zdefiniowanie stanu obecnego procesu i jego zdolności, określenie planu gromadzenia danych oraz zatwierdzenie systemu pomiarowego.

• Analiza systemów pomiarowych (MSA) - cele analizy, czynniki mające wpływ na system pomiarowy, ocena systemu pomiarowego, korzyści z wykorzystania MSA w organizacji.

• Metoda Kappa - zastosowanie, wykonywanie obliczeń, analiza i interpretacja wniosków.

• Zdolność maszyn i urządzeń oraz zdolność procesu - parametry określające zdolność, sposoby ich obliczania i interpretacja otrzymanych wyników.

• Badanie powtarzalności i odtwarzalności - zasady i etapy wykonywania testów R&R.

• Wykorzystanie statystyki podczas prowadzenia projektów Six Sigma.Faza Analyse

• Omówienie trzeciej fazy modelu DMAIC - analiza czynników wpływających na proces i badanie związków przyczynowo-skutkowych zachodzących pomiędzy nimi.

• Metody Problem Solving - praktyczne przykłady wykorzystania narzędzi jakościowych.

• Design for Six Sigma - projektowanie nowych wyrobów lub procesów na podstawie określonych przez klienta wymagań.

• Kreatywność w projektach Six Sigma - analiza schematów myślowych i różnic w sposobach rozwiązywania problemów w zależności od typu osobowości.

• Praktyczne warsztaty szkoleniowe z trenerem - praca z danymi.Faza Improve

• Omówienie czwartej fazy modelu DMAIC - testowanie nowych rozwiązań, pilotaż, matryce decyzyjne, ocena ryzyka, analiza kosztów i korzyści przetestowanych rozwiązań.

• Projektowanie eksperymentów - poszukiwanie odpowiednich parametrów procesu, w celu redukcji zmienności w procesie - techniki i przykłady wykorzystania DoE w praktyce.

• FMEA - metoda ukierunkowana na wykrywanie potencjalnych problemów, które mogą wystąpić w fazie projektowania oraz w fazie wytwarzania wyrobów.

• DFMEA - Analiza przyczyn i skutków wad projektu/konstrukcji i PFMEA - analiza potencjalnych wad i ich skutków w procesie.

• Metoda służąca zapobieganiu błędom - Poka Yoke.

• Poprawa wydajności i efektywności procesów dzięki wykorzystaniu metodologii Hoshin oraz przepływu jednej sztuki.

• Jak być dobrym liderem, czyli efektywne zarządzanie zespołem, przywództwo i skuteczna komunikacja.Faza Control

• Omówienie ostatniej fazy modelu DMAIC - monitorowanie i kontrolowanie procesu.

• Statystyczna kontrola procesu (SPC) - zbiór metod optymalizacji procesów i ich doskonalenie za pomocą wybranych narzędzi statystycznych.

• Omówienie budowy i rodzajów kart kontrolnych.

• Tworzenie kart kontrolnych i praktycznego przykłady ich zastosowania.

• 6 zasad, służących wykrywaniu braku statystycznej kontroli procesów.Six Sigma w praktyce

• Elementy gry szkoleniowej na żywo z trenerem.

• Praktyczne aspekty prowadzenia projektów Six Sigma zgodnych z modelem DMAIC.

• Case study - omówienie przykładowych projektów Six Sigma w obszarze produkcji.

• Case study - omówienie przykładowych projektów Six Sigma w obszarze usług.

• Robust Design - sposób projektowania produktów lub usług z uwzględnieniem czynników kontrolowanych i niekontrolowanych.

• Funkcja straty - obliczanie wartości straty dla organizacji, wynikającej z produkowania wyrobów niezgodnie z wymaganiami klienta.Realizacja i obrona projektu Green Belt

• Indywidualne konsultacje z trenerem (w formie mailowej lub spotkania online z wykorzystaniem platformy ZOOM lub ClickMeeting).

• Prezentacja i obrona projektu Green Belt przez uczestnika kursu.Zgłoszenia na szkolenie należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie: https://www.opexity.com/register 

Prowadzący szkolenie:

Trener oraz konsultant LUQAM. Absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej (obecnie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy) w Bydgoszczy na kierunku Ochrona środowiska. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Lean Six Sigma Black Belt na Politechnice Gdańskiej. Swoje doświadczenie zdobywał na stanowiskach Technika produktu, Quality Managera, Inżyniera Projektu, Lidera Projektów, Lidera Procesu. W ramach obowiązków zajmował się nadzorem nad zapewnieniem i rozwojem kompetencji technicznych w zespole, prowadził i zarządzał różnymi projektami rozwoju produktu, nadzorował proces wprowadzania produktu wiodącego, brał udział w projektach rozwoju strategii przemysłowych oraz rozwoju procesów biznesowych, był odpowiedzialny za Akademię Zarządzania Projektami. Zajmował się FMEA produktu i procesu, był odpowiedzialny za działania zmierzające do identyfikacji wariancji procesu oraz produktu jak również za analizę danych w celu wyznaczania CTQ produktu i procesu. W ramach pełnionych obowiązków był również odpowiedzialny za inicjowanie mini-projektów zorientowanych na minimalizacje strat związanych ze złą jakością (koncepcja "7 quality waste"), implementacje filozofii LEAN Manufacturing, przeprowadzanie analiz problemów przy użyciu narzędzi 6 Sigma (Ichikawa, 5Why, inne), kontrole wstępną i kontakty z dostawcami, rozstrzyganie w kwestiach związanych z jakością, walidacje maszyn i urządzeń produkcyjnych w zakresie zdolności dostarczania żądanej jakości produktu, walidacje procedur systemu zarządzania jakością. Swoje kompetencje poszerzał biorąc udział w licznych szkoleniach, m.in. Project Management PMI, Project Management Agile, Lean Management, Auditor Wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001. Specjalizuje się w narzędziach z zakresu Lean Management, Six Sigma, Project Management.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz