Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SIX SIGMA
I PROJEKTY
Six Sigma - poziom Black Belt

Data: od 14-11-2022 do 15-11-2022
Liczba godzin: 119
Miejsce: Kraków
Cena: 9680 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które zarządzać będą dużymi projektami przynoszącymi wartość dodaną organizacji. Oferuje kompleksowe poznanie nie tylko metodyki DMAIC, ale również warsztatowe pogłębienie wiedzy z zakresu psychologii zarządzania zespołem, poznanie zaawansowanych narzędzi statystycznych oraz pogłębioną analizę studiów przypadków. Szkolenie kończy się obroną projektu na poziomie Black Belt.Program:

1. Six Sigma w zarysie:

   1.1.    Historia.

   1.2.    Definicja.

   1.3.    Elementy metodologii.

   1.4.    Definicja Six Sigma.

   1.5.    Struktura organizacji Six Sigma.

2. Role i odpowiedzialności:

   2.1.    Executives.

   2.2.    Champions.

   2.3.    Master Black Belt.

   2.4.    Black Belt.

   2.5.    Green Belt.

3. Excel oraz MiniTab jako narzędzie statystyczne.

4. DMAIC - DEFINE (definicja):

   4.1.    DMAIC jako narzędzie wspierające biznes.

   4.2.    Główne kroki fazy DEFINE.

   4.3.    Wybór problemu do rozwiązania.

   4.4.    Mapa procesu.

   4.5.    Karta Projektu.

   4.6.    Określenie oczekiwań klienta (VOC, CTQ).

5. DMAIC - MEASURE (pomiar):

   5.1.    Omówienie głównych kroków fazy MEASURE.

   5.2.    Rodzaje map procesów oraz sposoby ich przygotowywania.

   5.3.    Systemy map procesów oraz sposoby ich przygotowywania.

   5.4.    Systemy pomiarowe i ich ocena.

   5.5.    MSA (odtwarzalność, powtarzalność, liniowość).

   5.6.    Sposoby prezentowania danych.

   5.7.    Zasady generowania pomysłów.

6. DMAIC - ANALYZE (analiza):

   6.1.    Omówienie głównych kroków fazy ANALYZE.

   6.2.    Wstęp do analizy statystycznej.

   6.3.    Analiza graficzna zebranych danych.

   6.4.    Wstęp do planowania eksperymentów – DoE.

7. DMAIC - IMPROVE (optymalizacja):

   7.1.    Omówienie głównych kroków fazy IMPROVE.

   7.2.     Sposoby oceny i wyboru rozwiązania.

   7.3.    Ocena ryzyka jako niezbędny element przed wdrożeniem rozwiązania – projekty pilotażowe.

   7.4.    Omówienie problemów napotykanych podczas wdrożenia.

   7.5.    Przeprowadzenie prostego eksperymentu DoE.

   7.6.    Fundamenty Lean.

      •    5S+S.

      •    Standaryzacja pracy.

8. DMAIC - CONTROL (sprawdzenie poprawności wdrożenia):

   8.1.    Omówienie głównych kroków fazy CONTROL.

      •    Zarządzanie ryzykiem.

      •    Uodpornienie na błędy.

      •    Statystyczna Kontrola Procesu.

   8.2. Narzędzia do sterowania wprowadzonymi zmianami.

   8.3. Przygotowanie planu karty kontrolnej.

   8.4. SPC.

   8.5. Ustalenie nowego standardu.

   8.6. Skuteczne wprowadzenie zmian.

   8.7.    Zamknięcie projektów – podsumowanie biznesowe.

9. Analiza i interpretacja case studies.

10. Case study – symulacja projektu:

  10.1.    Identyfikacja CTQ projektu.

  10.2.    Opracowanie karty projektu.

  10.3.    Zdefiniowanie odwzorowania procesu.

  10.4.    Określenie charakterystyki CTQ.

  10.5.    Zdefiniowanie danych procesu:

      •    Hipergeometryczny dobór próbek.

  10.6.    Sprawdzenie systemu pomiarowego:

      •    Parametry odtwarzalności i powtarzalności.

      •    MSA dla danych ciągłych. 

  10.7.    Określenie zdolności procesu:

      •    Capability Process.

  10.8.    Zdefiniowanie docelowej sprawności.

  10.9.    Znajdywanie źródeł wariancji:

      •    Testy hipotez dla danych ciągłych.

      •    Testy hipotez dla danych nieciągłych.

 10.10.    Monitorowanie potencjalnych awarii – ustalenie witalnych przyczyn:

      •    FMEA.

        - Czynności wstępne (powołanie członków zespołu, wybór i zdefiniowanie obiektu badań).

        - Dekompozycja wyrobu/procesu.

        - Analiza potencjalnych błędów.

        - Analiza skutków błędów.

        - Analiza przyczyn błędów.

        - Wyznaczenie wskaźników: RZW.

        - Wyznaczenie liczby priorytetowej ryzyka: LPR = ZxRxW.

        - Ustalenie rankingu błędów.

        - Wyselekcjonowanie błędów krytycznych.

        - Zaplanowanie i podjęcie działań zapobiegawczych.

        - Nadzorowanie skuteczności wprowadzonych działań prewencyjnych.

      • DoE – przeprowadzenie zaawansowanego (Fractorial Factorial) eksperymentu.

 10.11.    Odkrycie relacji między zmiennymi – ustalenie optymalnych ustawień procesu.

 10.12.    Określenie nowych tolerancji operacyjnych.

 10.13.    Lean Management - filary:

      •    Just in Time i Jidoka.

      •    Kaizen.

      •    Wybrane narzędzia Lean (VSM, TPM, wizualizacja, SMED, Hoshin).

      •    Rola narzędzi Lean w projektach Six Sigma.

      •    Wykorzystanie analizy ABC do zobrazowania problemu.

      •    Wprowadzenie systemu Pull.

      •    Wykorzystanie Kart Kanban.

 10.14.    Weryfikacja systemu miar.

 10.15.    Określenie zdolność procesu.

 10.16.    Wprowadzenie systemu kontroli:

      •    Opracowanie zamknięcia projektu.

      •    SPC – Karty kontrolne dla danych ciągłych i atrybutowych.

11. Metoda DSFF, czyli Six Sigma dla procesów projektowych.

  11.1.    Metoda DMADV.

  11.2.    Metoda DCCDI.

  11.3.    Metoda IDOV.

12. Przywództwo i techniki wywierania wpływu.

  12.1.    Definicja i poziomy przywództwa.

  12.2.    Zasady postępowania Lidera.

  12.3.    Analiza zachowań kierowniczych.

13. Test oraz certyfikacja (przedstawienie projektów).

Korzyści:

• Nabycie umiejętności kierowania grupą Green Belts w ramach dużych projektów optymalizacyjnych.

• Poprawa kompetencji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i komunikacji interpersonalnej w ramach zarządzania projektami.

• Nabycie umiejętności zastosowania poszczególnych narzędzi Six Sigma wspomaganych wykorzystaniem narzędzi informatycznych i zaawansowanych metod statystycznych.

• W trakcie szkolenia każdy uczestnik realizuje własny projekt Six Sigma na poziomie Black Belt.

Adresaci:

Kandydaci na stanowisko Black Belt:

• kierownicy,

• managerowie,

• pracownicy działów jakości, produkcji i ciągłego doskonalenia,

• liderzy zespołów projektowych.

Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów i warsztatów.Certyfikaty:

1. Certyfikat LUQAM w języku polskim.

2. Certyfikat Jednostki Certyfikującej SwissCert w języku polskim i angielskim.

Po zakończeniu zjazdów szkoleniowych Uczestnik ma do dyspozycji 1 dzień w ramach szkolenia na egzamin, obronę projektu oraz certyfikację. Uczestnictwo w pierwszym zjeździe zobowiązuje do uiszczenia całkowitej kwoty za szkolenie, niezależnie od obecności na pozostałych zjazdach.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.comUwaga: Wskazany termin jest terminem 1 z 6 zjazdów.


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Prowadzący szkolenie:

Trener oraz konsultant LUQAM. Absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej (obecnie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy) w Bydgoszczy na kierunku Ochrona środowiska. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Lean Six Sigma Black Belt na Politechnice Gdańskiej. Swoje doświadczenie zdobywał na stanowiskach Technika produktu, Quality Managera, Inżyniera Projektu, Lidera Projektów, Lidera Procesu. W ramach obowiązków zajmował się nadzorem nad zapewnieniem i rozwojem kompetencji technicznych w zespole, prowadził i zarządzał różnymi projektami rozwoju produktu, nadzorował proces wprowadzania produktu wiodącego, brał udział w projektach rozwoju strategii przemysłowych oraz rozwoju procesów biznesowych, był odpowiedzialny za Akademię Zarządzania Projektami. Zajmował się FMEA produktu i procesu, był odpowiedzialny za działania zmierzające do identyfikacji wariancji procesu oraz produktu jak również za analizę danych w celu wyznaczania CTQ produktu i procesu. W ramach pełnionych obowiązków był również odpowiedzialny za inicjowanie mini-projektów zorientowanych na minimalizacje strat związanych ze złą jakością (koncepcja "7 quality waste"), implementacje filozofii LEAN Manufacturing, przeprowadzanie analiz problemów przy użyciu narzędzi 6 Sigma (Ichikawa, 5Why, inne), kontrole wstępną i kontakty z dostawcami, rozstrzyganie w kwestiach związanych z jakością, walidacje maszyn i urządzeń produkcyjnych w zakresie zdolności dostarczania żądanej jakości produktu, walidacje procedur systemu zarządzania jakością. Swoje kompetencje poszerzał biorąc udział w licznych szkoleniach, m.in. Project Management PMI, Project Management Agile, Lean Management, Auditor Wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001. Specjalizuje się w narzędziach z zakresu Lean Management, Six Sigma, Project Management.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz