KRAK�W
tel/fax: 12 296 49 31
szkolenia@luqam.com, student@luqam.com
GDA�SK
tel: 58 782 45 33, fax: 58 782 45 34
gdansk@luqam.com
SIX SIGMA
I PROJEKTY
Six Sigma - poziom Yellow Belt (szkolenie studenckie)

Data: od 09-10-2020 do 11-10-2020
Liczba godzin: 17.5
Miejsce: Kraków
Cena:448 zł brutto
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie jest wstpem do bardziej zaawansowanych szkole, powiconych metodom statystycznym w strategii Six Sigma. Jego celem jest zapoznanie uczestników zarówno ze strategi Six Sigma jak i struktur organizacyjn obowizujc w jej ramach. Program obejmuje omówienie niestatystycznych metod wykorzystywanych w opisie i usprawnianiu procesów w przedsibiorstwie, jak równie wprowadza do prostych zagadnie statystycznych, które s pomocne we wstpnej fazie opisu i analizy procesów. Celem szkolenia jest przedstawienie metodologii Six Sigma oraz zasad jej stosowania do usprawniania procesów w firmie. Szkolenie przyblia aspekty wdraania Six Sigma i uatwia kadrze kierowniczej podjcie decyzji co do dalszych kroków zwizanych z rozpoczciem programu.Program:


1. Six Sigma w zarysie.

   1.1.    Historia.

   1.2.    Definicja i istota Sigmy.

   1.3.    Elementy metodologii.

2. Struktura organizacji Six Sigma.

   2.1.    Zakres ról i odpowiedzialnoci w projekcie Six Sigma.

   2.2.    Executives.

   2.3.    Champions.

   2.4.    Master Black Belt.

   2.5.    Black Belt.

   2.6.    Green Belt.

3. Model DMAIC.

   3.1.    Define:

      •    Wytyczne dla projektu Six Sigma.

      •    Karta projektu.

   3.2.    Measure:

      •    CTQ – warto krytyczna dla jakoci.

      •    VOC – gos klienta.

      •    SIPOC – mapa procesu.

      •    Walidacja systemu pomiarowego.

   3.3.    Analyse:

      •    Capability – zdolno procesu.

      •    Statystyczne zdefiniowanie procesu.

      •    Identyfikacja potencjalnych X-ów (danych wejciowych).

      •    FMEA – analiza potencjalnych przyczyn i skutków wad.

      •    FMEA projektu.

      •    FMEA procesu.

      •    Opracowanie znaczcych X-ów.

   3.4.    Improve:

      •    Wybór najlepszego narzdzia.

   3.5.    Control:

      • Mechanizmy kontroli.

      • Zarzdzanie ryzykiem.

      • Uodpornienie na bdy (Poka-Yoke).

      • SPC – statystyczne sterowanie procesem: podstawowe pojcia, karty kontrolne.

4. Podsumowanie.

5. Test kocowy.

Korzyci:

• Poznanie metodyki Six Sigma: zrozumienie poszczególnych kroków metodyki DMAIC.

• Rozwój kompetencji menaderskich – pozwalajcych z punktu widzenia biznesu spojrze na problemy firmy.

• Poznanie struktur niezbdnej do praktycznego wdroenia metodyki Six Sigma w organizacji.

• Poznanie kryteriów jakie powinien spenia projekt Six Sigma.

• Rozwój kompetencji lidera projektu.

• Umiejtno samodzielnego zdefiniowania i poprowadzenia projektu Six Sigma.

• Dua ilo wicze prowadzonych podczas zaj pod nadzorem trenera dotyczcych poszczególnych kroków metodyki DMAIC.

Adresaci:

• Osoby zainteresowane tematyk Six Sigma, wice swoj przyszo w przedsibiorstwach stosujcych metodyk Six Sigma.

Charakter: Szkolenie ma charakter wykadu urozmaiconego wiczeniami.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, prosz wypeni i wysa internetowy formularz zgoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowan dat szkolenia. O przyjciu na szkolenie decyduje kolejno zgosze. Organizatorzy zastrzegaj sobie prawo do odwoania szkolenia w przypadku maej iloci chtnych.

Informacje o szkoleniu: student@luqam.com


Po szkoleniu wystawiany jest certyfikat SwissCert w jzyku polskim i niemieckim.


Szkolenie mona równie zrealizowa w ramach programu studenckiego Ekspert ds. Optymalizacji.Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporzdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, i Administratorem Pastwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. z siedzib przy ul. Kamieskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe bd przetwarzane w celu niezbdnym do realizacji usug zgodnie z
Polityk prywatnoci.