KRAK�W
tel/fax: 12 296 49 31
szkolenia@luqam.com, student@luqam.com
GDA�SK
tel: 58 782 45 33, fax: 58 782 45 34
gdansk@luqam.com
SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Auditor Wewntrzny HACCP (Szkolenie studenckie - Krakw)

Data: od 09-05-2020 do 10-05-2020
Liczba godzin: 12
Miejsce: Kraków
Cena:298 zł brutto
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Dziki szkoleniu uczestnicy zdobd niezbdn wiedz na temat wymaga oraz funkcjonowania systemu HACCP. Zrozumiej zasady audytowania i naucz si planowa i przygotowywa audit, zbiera i analizowa dowody uzyskane podczas auditu oraz w jaki sposób przeprowadza audit wewntrzny i raportowa jego wyniki.Program:

1. Pojcie bezpieczestwa ywnoci.

2. Narzdzia zarzdzania bezpieczestwem ywnoci.

3. Przedstawienie struktury standardów dotyczcych bezpieczestwa ywnoci.

4. Regulacje prawne dotyczce ywnoci.

5. Wymagania i zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej (GMP/GHP) przy produkcji i dystrybucji ywnoci.

6. HACCP - Metodyka wdraania.

7. Zasady weryfikacji i audit systemu HACCP.

8. Dokumentowanie dziaa systemu (procedury, instrukcje, formularze).

9. Procedura auditu wewntrznego:

   9.1.    Organizowanie i przebieg auditu wewntrznego.

   9.2.    Planowanie i przygotowanie auditów.

   9.3.    Zbieranie dowodów i prowadzenie auditów. Technika prowadzenia auditu.

   9.4.    Komunikacja w procesie auditu.

   9.5.    Niezgodnoci i spostrzeenia - identyfikacja i dokumentowanie w procesie auditu.

   9.6.    Dziaania korygujce i zapobiegawcze - analiza przyczyn i ocena skutecznoci.

   9.7.    Raport z auditu.

10. Sylwetka auditora (postawa osobista, zasady etyczne).

11. Przykady praktyczne oraz warsztaty.

12. Egzamin kocowy.Korzyci:


• Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do prac z zakresie wdraania systemu HACCP.

• Praktyczne informacje dotyczce rozwiza w tworzeniu systemu HACCP.

• Uczestnicy nabywaj umiejtnoci do samodzielnego opracowywania dokumentacji systemowej, planowania, wykonywania auditów wewntrznych oraz przeprowadzania akcji korekcyjnych na podstawie przeprowadzonych kontroli.Charakter:
Szkolenie ma charakter intensywnych wykadów poczonych z wiczeniami.
Zapisy:
W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, prosz wypeni i wysa internetowy formularz zgoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowan dat szkolenia. O przyjciu na szkolenie decyduje kolejno zgosze. Organizatorzy zastrzegaj sobie prawo do odwoania szkolenia w przypadku maej iloci chtnych.


Informacje o szkoleniu: student@luqam.com


Po szkoleniu wydawany jest certyfikat Jednostki SwissCert w jzyku polskim i angielskim. Szkolenie moe zrealizowa w ramach programu studenckiego Ekspert ds. Bezpieczestwa ywnoci. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporzdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  informujemy, i Administratorem Pastwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. z siedzib przy ul. Kamieskiego 47 w Krakowie. Podmiotem przetwarzajcym dane jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzib przy ul. Kamieskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe bd przetwarzane w celu niezbdnym do realizacji usug zgodnie z Polityk prywatnoci.