KRAK�W
tel/fax: 12 296 49 31
szkolenia@luqam.com, student@luqam.com
GDA�SK
tel: 58 782 45 33, fax: 58 782 45 34
gdansk@luqam.com
SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Auditor Bezpieczestwa Informacji ISO 27001 (szkolenie studenckie - Gdask)

Data: od 26-01-2019 do 27-01-2019
Liczba godzin: 16
Miejsce: Gdańsk
Cena:440 zł brutto
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Auditor Wewntrzny Systemu Zarzdzania Bezpieczestwem Informacji ISO 27001


Szkolenie omawia wymagania oraz interpretacj normy ISO 27001 oraz przygotowuje osoby do penienia funkcji Auditora Wewntrznego systemu zarzdzania bezpieczestwem informacji.

Szkolenie ma za zadanie przygotowa uczestników do realizacji wszystkich faz auditów wewntrznych SZBI (od planowania po weryfikacj skutecznoci dziaa korygujcych podjtych w wyniku wykrycia niezgodnoci podczas auditu). Oprócz strony organizacyjnej obejmuje równie interpretacj wymaga normy ISO 27001. Uczestnik szkolenia powinien po jego zakoczeniu dysponowa wiedz pozwalajc na skuteczne pozyskiwanie informacji niezbdnych do utrzymania i doskonalenia SZBI oraz dowodów speniania wymaga okrelonych w normie ISO 27001.Program:

1. Wymagania normy PN-ISO/IEC 27001 w zakresie potrzebnym do przeprowadzenia auditu.

2. Zarzdzania ryzykiem oraz oceny skutecznoci prowadzonych analiz i dziaa zwizanych z ryzykiem.

3. Zabezpieczenia wymagane przez norm.

4. Techniki auditowania.

5. Postpowanie z niezgodnociami,

6. Omówienie podstaw planowania cigoci dziaania i auditowania skutecznoci wdroonych PCD.

7. Nadzór nad dziaaniami korygujcymi i zapobiegawczymi.

8. Dokumentowanie auditu.

9. Zasady komunikacji w czasie realizacji auditu.

10. wiczenia z zakresu auditowania.

11. Egzamin kocowy.

Korzyci:

• Znajomo wymaga przepisów prawnych zwizanych z obszarem bezpieczestwa informacji.

• Poznanie metody szacowania ryzyka, bdcej metod uyteczn nie tylko w zakresie bezpieczestwa informacji.

• Uzyskanie kompetencji do prowadzenia auditów bezpieczestwa informacji.

• Zapoznanie si z wymaganiami normy jak i dobrymi praktykami stosowanymi w zakresie bezpieczestwa informacji.

Adresaci:

• Szefowie firm, kierownicy dziaów odpowiedzialni za planowanie i utrzymanie dziaa zwizanych z bezpieczestwem informacji.

• Administratorzy i uytkownicy sieci IT.

• Auditorzy wewntrzni i penomocnicy ds. systemów zarzdzania.

Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych wykadów poczonych z wiczeniami.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, prosz wypeni i wysa internetowy formularz zgoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowan dat szkolenia. O przyjciu na szkolenie decyduje kolejno zgosze. Organizatorzy zastrzegaj sobie prawo do odwoania szkolenia w przypadku maej iloci chtnych.

Informacje o szkoleniu: student@luqam.com


Po szkoleniu wydawany jest certyfikat Jednostki Certyfikujcej SwissCert w jzyku polskim i niemieckim.Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporzdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, i Administratorem Pastwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. z siedzib przy ul. Kamieskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe bd przetwarzane w celu niezbdnym do realizacji usug zgodnie z
Polityk prywatnoci.


 


 Konsultant LUQAM
Trener i konsultant LUQAM, wykładowca na studiach podyplomowych Quality Excellence - Auditor Wiodący ISO 9001. Pracował jako auditor informatyczny oraz Pełnomocnik ds. Systemu Bezpieczeństwa Informacji i Systemów Teleinformatycznych (systemy przetwarzające informacje niejawne). Praktyk w zakresie auditowania oraz wdrażania systemów zarządzania ISO 9001 i ISO 27001. Specjalista w zakresie zarządzania jakością, analizy i zarządzania ryzykiem, mapowania i modelowania procesów. Posiada bogate doświadczenie w kierowaniu projektami m.in. centralnymi projektami realizowanymi przez Ministerstwo Finansów w całej Administracji Podatkowej, projektami wdrożeniowymi zarówno w sektorze usług jak i produkcji, projektami IT. Trener z zakresu zarządzania projektami. Z wykształcenia informatyk o specjalności systemy i sieci komputerowe. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie, jako administrator i programista systemów komputerowych (rodzina Windows Server, Linux, Unix, Mac OS) oraz systemów bazodanowych SQL. Programista Delphi, PHP.