KRAK�W
tel/fax: 12 296 49 31
szkolenia@luqam.com, student@luqam.com
GDA�SK
tel: 58 782 45 33, fax: 58 782 45 34
gdansk@luqam.com
SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Zarzdzanie ryzykiem w organizacji - Risk Manager (szkolenie studenckie - Krakw)

Data: od 01-12-2018 do 02-12-2018
Liczba godzin: 14
Miejsce: Kraków
Cena:348 zł brutto
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Zmiany w najpopularniejszych midzynarodowych standardach zarzdzania jednoznacznie wskazuj potrzeby organizacji, które na pierwszy plan wysuwaj aspekt bezpieczestwa w zarzdzaniu. Najwysze kierownictwo potrzebuje skutecznych narzdzi do identyfikacji szans i zagroe jakie mog potencjalnie pojawi si i wzmocni rozwój firmy lub przeszkodzi w osigniciu jej kluczowych celów. Potrzeba wymusza zmiany w podejciu do zarzdzania, kierunek zmian idealnie oddaje stara maksyma, mówica e „lepiej jest zapobiega, ni leczy”. Sowa te idealnie definiuj ide zarzdzania ryzykiem, która wpisuje si w dzisiejsze oczekiwania wielu menaderów, potrzebujcych wsparcia w identyfikacji, analizie i ocenie ryzyka – poszukujcych Risk Manager’ów.

Szkolenie zostao zaprojektowane w taki sposób, aby uczestnicy praktycznie od samego pocztku uczyli si stosowania nowoczesnych narzdzi do oceny ryzyka (m.in. takich jak FMEA, czy BowTie). Pierwsza cz szkolenia jest swoistym wprowadzeniem, wyjaniajcym idee ryzyka. Druga cz przedstawia w praktyczny sposób metod budowania struktury zarzdzania ryzykiem, która koczy si wypracowaniem – przy wsparciu trenera – kryteriów dla procesu oceny i zarzdzania ryzykiem. Trzecia cz – to ju czysta praktyka - w oparciu o rozbudowane scenariusze opisujce funkcjonowanie „wirtualnej firmy” uczestnicy wcielaj si w rol menaderów redniego szczebla i wspólnie prowadz analiz potencjalnych szans i zagroe jakie mog przeszkodzi im w osigniciu kluczowych kierunków rozwoju wskazanych przez najwysze kierownictwo. Czwarta i zarazem ostatnia cz szkolenia, ukierunkowuje uczestników na proces decyzyjny, który ostatecznie koczy cykl oceny ryzyka i rozpoczyna proces zarzdzania ryzykiem.Program:


1. Wprowadzenie do zarzdzania ryzykiem.

2. Projektowanie struktury ramowej zarzdzania ryzykiem.

3. Wdraanie procesu zarzdzania ryzykiem.

4. Monitorowanie, przegld oraz cige doskonalenie struktury ramowej zarzdzania ryzykiem.

5. Ustalenie kontekstu zewntrznego i wewntrznego procesu zarzdzania ryzykiem.

6. Definiowanie kryteriów ryzyka.

7. Identyfikacja, analiza i ocena ryzyka.

8. Postpowanie z ryzykiem (wybór opcji).

9. Przygotowanie i wdraanie planów postpowania z ryzykiem.

10. Monitorowanie i przegld procesu zarzdzania ryzykiem.

11. Warsztat – proces zarzdzania ryzykiem w „wirtualnej firmie”.

12. Egzamin kocowy.

Korzyci:

• Zdobycie praktycznych umiejtnoci przydatnych do efektywnego sposobu wdroenia system zarzdzania ryzykiem, zapewniajc tym samym skuteczne narzdzie do wspierania proaktywnego zarzdzania dla najwyszego kierownictwa i wacicieli procesów.

• Doskonalenie umiejtnoci skutecznej analizy procesów systemu zarzdzania ze szczególnym uwzgldnieniem potencjalnych zagroe i szans odnoszcych si do funkcjonowania firmy w aspekcie strategicznym, jak równie operacyjnym.

Adresaci:

• Osoby zainteresowane branowymi systemami jakoci, ewolucj norm ISO, tematyk zarzdzania ryzykiem.

Charakter: Wykadowo-wiczeniowy.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, prosz wypeni i wysa internetowy formularz zgoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowan dat szkolenia. O przyjciu na szkolenie decyduje kolejno zgosze. Organizatorzy zastrzegaj sobie prawo do odwoania szkolenia w przypadku maej iloci chtnych.

Informacje o szkoleniu: student@luqam.com


Po szkoleniu wydawany jest certyfikat Jednostki SwissCert w jzyku polskim i niemieckim.


Szkolenie mona realizowa w ramach programu studenckiego Ekspert ds. Systemów Zarzdzania.Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporzdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, i Administratorem Pastwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. z siedzib przy ul. Kamieskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe bd przetwarzane w celu niezbdnym do realizacji usug zgodnie z
Polityk prywatnoci.


 Konsultant LUQAM
Trener LUQAM. Wykładowca na studiach podyplomowych Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie systemów zarządzania. Prowadzi projekty w obszarze wdrażania, auditowania i doskonalenia systemów zarządzania jakością ISO 9001 i ISO 14001. Projektuje i prowadzi szkolenia i warsztaty dla pełnomocników i auditorów wewnętrznych. Posiada kompetencje z zakresu wprowadzania na rynek wyrobu medycznego (ISO 13485). Pracowała na stanowiskach Managera ds. Jakości, Pełnomocnika Prezesa Zarządu ds. Jakości oraz Kierownika ds. Kontroli Jakości. Pracowała w firmach z branży FMCG, metalowej oraz automotive. Posiada doświadczenie w pracy zarówno w międzynarodowe korporacji, jak i mniejszych firmach z polskim kapitałem. Zajmowała się zawodowo wszelkimi kwestiami związanymi z wdrażaniem i utrzymywaniem skutecznego i efektywnego systemu zarządzania jakością (w tym kontaktem z jednostkami certyfikującymi, audytami pierwszej i drugiej strony, zarządzaniem reklamacjami, pracą z zagadnieniami metrologicznymi, itp.). Dodatkowo ma doświadczenie w opracowywaniu dokumentów związanych z uzyskaniem certyfikatów IMP (Instytutu Mechaniki Precyzyjnej), opracowywaniu i utrzymywaniu dokumentacji związanej z oznaczaniem znakiem CE, wdrażaniu nowych technologii niezbędnych do funkcjonowania działu produkcji oraz nadzorze nad przestrzeganiem przepisów prawnych w tym również zagadnień BHP i PIP, a także ochrony środowiska. Auditor jednostki certyfikującej Swiss Cert.