KRAK�W
tel/fax: 12 296 49 31
szkolenia@luqam.com, student@luqam.com
GDA�SK
tel: 58 782 45 33, fax: 58 782 45 34
gdansk@luqam.com
LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Kaizen (szkolenie studenckie - Gdask)

Data: 24-11-2018
Liczba godzin: 7
Miejsce: Gdańsk
Cena:198 zł brutto
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie Kaizen koncentruje si na omówieniu podejcia do cigego doskonalenia opartego o filozofi Kaizen. Szkolenie ma charakter teoretyczny z elementami warsztatów praktycznych nakierowanych na zrozumienie idei Kaizen i jej zasadniczych aspektów, jak równie zostan omówione gówne elementy praktyczne wpywajce na efektywno wdroenia filozofii Kaizen.Program:

1. Kaizen – co wicej ni narzdzie, definicja i znaczenie sowa Kaizen.

2. Gówne koncepcje Kaizen:

   2.1.    Kaizen a procesy zarzdcze.

   2.2.    Nastawienie na proces i wynik.

   2.3.    Dobrze za pierwszym razem.

   2.4.    PDCA / SDCA.

   2.5.    Dane podstawa podejmowania dziaa.

   2.6.    Klient wewntrzny.

3. Systemy filozofii Kaizen:

   3.1.    TQM – zapewnienie jakoci w procesach.

   3.2.    TPM – wysoka sprawno / efektywno parku maszynowego.

   3.3.    Zarzdzanie przez cele – okrelenie i kaskadowanie celów strategicznych przedsibiorstwa na wszystkie procesy.

   3.4.    System sugestii pracowniczych – elementy krytyczne systemu sugestii, budowa systemy Kaizen.

   3.5.    Dziaania zespoowe – mae projekty usprawniajce.

4. Gemba Kaizen – dom zarzdzania gemba.

5. Zasady zarzdzania Gemba.

6. Role i odpowiedzialnoci za Kaizen.

Korzyci:

• Uczestnik szkolenia pozna koncepcj, zrozumie idee cigego doskonalenia opart o filozofi Kaizen, a take poza istotne elementy wpywajce na sukces wdroenia.

Adresaci:

• studenci zainteresowani tematyk Lean Management i Kaizen,

• osoby przygotowujce si do pracy na stanowiskach menaderów redniego szczebla, specjalistów ds. optymalizacji, inynierów procesu,

• osoby które chc pozna efektywn koncepcj cigego doskonalenia.

Charakter: Szkolenie ma charakter wykadów poczonych z wiczeniami.


Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, prosz wypeni i wysa internetowy formularz zgoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowan dat szkolenia. O przyjciu na szkolenie decyduje kolejno zgosze. Organizatorzy zastrzegaj sobie prawo do odwoania szkolenia w przypadku maej iloci chtnych. Przed zapisem naley zapozna si z Regulaminem szkole LUQAM.

Informacje o szkoleniu: student@luqam.com

Po szkoleniu wydawany jest certyfikat LUQAM w jzyku polskim.


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporzdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, i Administratorem Pastwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. z siedzib przy ul. Kamieskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe bd przetwarzane w celu niezbdnym do realizacji usug zgodnie z
Polityk prywatnoci.Konsultant LUQAM
Trener, auditor i konsultant w LUQAM. Wykładowca na studiach podyplomowych. Absolwentka wielu uczelni z zakresu nauk technicznych i zarządzania, w tym Politechniki Warszawskiej ukończonej z celującym wynikiem końcowym. Ukończyła Podyplomowe Studia Menadżerskie z zakresu przywództwa. Pracowała na stanowiskach Project Managera, Senior Industrial Engineer, Area Industrial Engineer. Pełni również funkcję nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Ma doświadczenie w branży spożywczej i automotive. W ramach swoich obowiązków zajmowała się optymalizacją procesów produkcyjnych z wykorzystaniem Six Sigma i narzędzi Lean Manufacturing (5S, Kaizen, SMED, TPM, A3, MOST, OC, Just in Time itp.), budową planu postępu, prowadzeniem projektów, animacją spotkań i warsztatów. Wdrażała w przedsiębiorstwach systemy informatyczne ERP (Enterprise Resource Planning). Wielokrotnie opracowywała i wdrażała modele systemu premii wydajnościowych. Zajmowała się również szkoleniem i wspieranie działań pracowników. Jest biegła w wykonywaniu różnego typu analiz techniczno-ekonomicznych, ergonomicznych oraz kalkulacjach KPI (Key Performance Indicators), kosztów czy zasobów potrzebnych do realizacji planu produkcji. Swoje kompetencje rozwijała poprzez uczestnictwo w wielu szkoleniach, m.in. MS Access podstawowy, Zarządzanie projektami wg standardu PMI, Lean Six Sigma Green Belt, Lider Lean Manufacturing, Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg ISO 9001, 14001 oraz PN-N 18001 /OHSAS, Visual Basic for Applications, BASIC MOST Accenture work measurement training program, Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wielokrotny autor publikacji naukowych i prelegent na konferencjach z zakresu inżynierii produkcji. Motto: „Celuj w księżyc, bo nawet jeśli nie trafisz, będziesz między gwiazdami!”