KRAK�W
tel/fax: 12 296 49 31
szkolenia@luqam.com, student@luqam.com
GDA�SK
tel: 58 782 45 33, fax: 58 782 45 34
gdansk@luqam.com
SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Auditor Wewntrzny OHSAS 18001/ISO 45001 (szkolenie studenckie - Krakw)

Data: od 08-12-2018 do 09-12-2018
Liczba godzin: 14
Miejsce: Kraków
Cena:298 zł brutto
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Auditor Wewntrzny Systemu Zarzdzania Bezpieczestwem i Higien Pracy OHSAS 18001/ISO 45001Szkolenie obejmuje zagadnienia dotyczce systemu zarzdzania bezpieczestwem i higien pracy wedug PN-N/OHSAS 18001/ISO 45001 w kontekcie prowadzenia procesów audytowania w organizacji.

Celem szkolenia jest przekazanie metod i technik auditowania w kontekcie PN-N/OHSAS 18001/ISO 45001, które pozwol uczestnikom na skuteczniejsze monitorowanie wdroonego systemu. Podczas szkolenia uczestnicy bd mogli wiczy i doskonali swoje umiejtnoci analitycznego mylenia w ramach systemów zarzdzania w organizacji.Program:

1. Norma OHSAS 18001 oraz ISO 45001.

2. Omówienie wymaga SZB w oparciu o norm OHSAS 18001/ISO 45001:

   2.1.    Polityka.

   2.2.    Planowanie w zakresie identyfikacji zagroe.

   2.3.    Ocena i kontrola w zakresie identyfikacji zagroe.

   2.4.    Ocena i kontrola ryzyka.

   2.5.    Wymagania prawne.

   2.6.    Programy i cele BHP.

   2.7.    Struktura i odpowiedzialno.

   2.8.    Szkolenie, wiadomo i kompetencje.

   2.9.    Konsultacja i komunikacja.

  2.10.    Dokumentacja, nadzór nad dokumentacj.

  2.11.    Sterowanie operacyjne.

  2.12.    Reagowanie na awarie i katastrofy.

  2.13.    Pomiary i monitorowanie efektów dziaalnoci.

  2.14.    Wypadki i zdarzenia wypadkowe.

  2.15.    Niezgodnoci oraz dziaania korygujce i zapobiegawcze.

  2.16.    Zapisy i zarzdzanie zapisami.

  2.17.    Przegldy najwyszego kierownictwa.

  2.18.    Audity wewntrzne.

3. Wykonanie oceny ryzyka.

4. Opracowanie przykadowych celów i zada.

5. Definiowanie niezgodnoci.

6. wiczenia praktyczne.

7. Opracowanie harmonogramu auditu oraz listy pyta.

8. Przeprowadzenie auditu.

9. Pisanie niezgodnoci.

10. Test kocowy.

Korzyci:

• Przygotowanie do profesjonalnego prowadzenia auditów w organizacji.

• Wskazania do kreowania i wdraania nowych rozwiza we wasnych organizacjach w wyniku wymiany dowiadcze oraz dobrych praktyk prowadzenia biznesu.

• Zdobycie praktycznej wiedzy dotyczcej wymaga normy OHSAS 18001/ISO 45001.

• Moliwo przewiczenia i przedyskutowania praktycznych rozwiza.

• Moliwo optymalizacji stosowanego podejcia pod ktem zwikszenie skutecznoci auditów wewntrznych.

• Nabycie umiejtnoci prowadzenia analizy ryzyka.

Adresaci:

• Osoby przygotowujce si do przeprowadzania auditów, lub osoby które chc doskonali swoje umiejtnoci w powyszym zakresie.

• Osoby audytowane, które chc pozna proces auditu.

• Osoby zainteresowane branowymi systemami zarzdzania.

Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych wykadów poczonych z wiczeniami.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, prosz wypeni i wysa internetowy formularz zgoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowan dat szkolenia. O przyjciu na szkolenie decyduje kolejno zgosze. Organizatorzy zastrzegaj sobie prawo do odwoania szkolenia w przypadku maej iloci chtnych.

Informacje o szkoleniu: student@luqam.com


Po szkoleniu wydawany jest certyfikat Jednostki SwissCert w jzyku polskim i niemieckim.


Szkolenie mona realizowa równie w ramach programu studenckiego Ekspert ds. Systemów Zarzdzania.Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporzdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, i Administratorem Pastwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. z siedzib przy ul. Kamieskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe bd przetwarzane w celu niezbdnym do realizacji usug zgodnie z
Polityk prywatnoci.


 Konsultant LUQAM
Trener LUQAM. Wykładowca na studiach podyplomowych Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie systemów zarządzania. Prowadzi projekty w obszarze wdrażania, auditowania i doskonalenia systemów zarządzania jakością ISO 9001 i ISO 14001. Projektuje i prowadzi szkolenia i warsztaty dla pełnomocników i auditorów wewnętrznych. Posiada kompetencje z zakresu wprowadzania na rynek wyrobu medycznego (ISO 13485). Pracowała na stanowiskach Managera ds. Jakości, Pełnomocnika Prezesa Zarządu ds. Jakości oraz Kierownika ds. Kontroli Jakości. Pracowała w firmach z branży FMCG, metalowej oraz automotive. Posiada doświadczenie w pracy zarówno w międzynarodowe korporacji, jak i mniejszych firmach z polskim kapitałem. Zajmowała się zawodowo wszelkimi kwestiami związanymi z wdrażaniem i utrzymywaniem skutecznego i efektywnego systemu zarządzania jakością (w tym kontaktem z jednostkami certyfikującymi, audytami pierwszej i drugiej strony, zarządzaniem reklamacjami, pracą z zagadnieniami metrologicznymi, itp.). Dodatkowo ma doświadczenie w opracowywaniu dokumentów związanych z uzyskaniem certyfikatów IMP (Instytutu Mechaniki Precyzyjnej), opracowywaniu i utrzymywaniu dokumentacji związanej z oznaczaniem znakiem CE, wdrażaniu nowych technologii niezbędnych do funkcjonowania działu produkcji oraz nadzorze nad przestrzeganiem przepisów prawnych w tym również zagadnień BHP i PIP, a także ochrony środowiska. Auditor jednostki certyfikującej Swiss Cert.