Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

NARZĘDZIA
I TECHNIKI
FMEA

Data: od 15-03-2021 do 16-03-2021
Liczba godzin: 14
Miejsce: Kraków
Cena: 1480 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Celem FMEA jest systematyczna identyfikacja poszczególnych wad produktu lub/i procesu oraz ich eliminacja lub minimalizacja skutków. Osiąga się to przez ustalenie związków przyczynowo skutkowych powstania potencjalnych wad produktu przy uwzględnieniu czynników ryzyka. Pozwala to na ciągłe doskonalenie produktu lub/i procesu poprzez systematyczne analizowanie i wprowadzanie poprawek, które eliminują źródła wad i poprawiają właściwości wyrobu. Analiza FMEA ma bardzo szerokie zastosowanie. Jest skuteczna przy analizie złożonych procesów i produktów, w produkcji masowej i jednostkowej. Analizie można poddać pojedynczy komponent oraz podzespół jak i cały wyrób, fragment procesu oraz cały proces technologiczny.Program:

1. FMEA – idea, zakres stosowania i cele (FMEA w cyklu PDCA).

2. Rodzaje FMEA:

   2.1.    FMEA konstrukcji (dFMEA).

   2.2.    FMEA procesu (pFMEA).

3. Organizacja zespołu FMEA - niezbędne zasoby i interdyscyplinarny zespół.

4. Dobre praktyki ułatwiające tworzenie i zarządzanie FMEA – bazy wiedzy i korzystanie z doświadczenia zespołu.

5. Dane wejściowe do DFMEA: dekompozycja systemu, analiza funkcjonalna – identyfikacja struktury, oddziaływań między elementami systemu oraz funkcji.

6. Dane wejściowe do PFMEA: dane dotyczące niezgodności, specyfikacje wyrobu i procesu, mapa procesu.

7. Etapy przeprowadzania analizy DFMEA i PFMEA.

8. Dekompozycja systemu i analiza funkcjonalna – identyfikacja struktury, oddziaływań między elementami systemu oraz funkcji.

9. Wykorzystanie technik pomocniczych w FMEA:

   9.1.    Mapa procesu.

   9.2.    Diagram Ishikawy.

   9.3.    5Why.

   9.4.    Diagram P.

10. Analiza jakościowa wad:

  10.1.    Formułowanie wad.

  10.2.    Szukanie przyczyn wad.

  10.3.    Badanie skutków wad.

  10.4.    Identyfikacja środków kontrolnych (wykrywanie a zapobieganie - detection and prevention).

  10.5.    Identyfikacja charakterystyk specjalnych.

11. Dobór czynników ryzyka wg wytycznych standardu:

  11.1.    O (R - Częstość - Ryzyko wystąpienia - Occurrence).

  11.2.    D (W- Wykrywalność - Detection).

  11.3.    S (Z - Znaczenia wady - Szkodliwości - Severity).

12. Analiza ilościowa wad:

  12.1.    Oszacowanie czynników ryzyka.

  12.2.    Wyznaczenie krytyczności wad.

13. Określenie priorytetów działań według analizy ryzyka.

14. Działania doskonalące/naprawcze – plan, wdrożenie, nadzór nad działaniami oraz aktualizacja dokumentów FMEA.

15. Warianty formularzy FMEA według wytycznych standardu.

16. Warsztaty praktyczne z przeprowadzenia FMEA na przykładach zaproponowanych przez uczestników, pracujących w małych grupach.

Korzyści:

• Poznanie zasad prowadzenia i stosowania analizy FMEA.

• Wykorzystanie standardowych metod wspomagających analizę FMEA (Ishikawa, 5xDlaczego?).

• Zrozumienie zasad budowania diagramu procesu oraz związku diagramu z FMEA.

• Poznanie standardowych tabel rankingowych oraz zasad nadawania ocen dla poszczególnych wag.

• Znajomość standardowego formularza do prowadzenia analizy FMEA.

• Umiejętność wykonania analizy (poparta przykładem praktycznym).

Adresaci:

• Organizacje, gdzie prowadzone są analizy ryzyka dla jakości wyrobu oraz procesu oraz firmy chcące takie narzędzia wdrażać.

• Pracownicy działów jakości (projektu i procesu).

• Technolodzy i inżynierowie procesu.

• Pracownicy działów technicznych i produkcyjnych współpracujących przy wdrażaniu nowych wyrobów do produkcji seryjnej.

• Kadra kierownicza nadzorująca projekty i proces produkcyjny.

Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów i warsztatów.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Prowadzący szkolenie:

Trener oraz konsultant systemów zarządzania w LUQAM. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie (dzisiejszy Uniwersytet Ekonomiczny) na kierunku Towaroznawstwo ze specjalnością Zarządzania Jakością Wyrobów. Swoje doświadczenie zdobyła na stanowiskach Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością, Menadżera ds. World Class Manufacturing, Kierownika Działu Jakości. W ramach obowiązków zajmowała się nadzorem nad systemem zarządzania jakością, wdrażaniem programu World Class Manufacturing, koordynowaniem oraz wsparciem merytorycznym w prowadzeniu projektów Standard i Major Kaizen, realizacją projektów z zakresu Lean/ TPM/ WCM. Zajmowała się wdrożeniem, nadzorem oraz integracją systemu zarządzania środowiskowego, kontaktem z dostawcami i klientami w sprawie REACH oraz minerałów konfliktowych. Sporządzała raporty środowiskowych do KOBIZE, Urzędu Marszłakowksiego, GUS, opracowywaniem analiz środowiskowych, nadzorem nad wymaganiami prawnymi, tworzeniem programów zadań środowiskowych. W ramach jej obowiązków było również wdrożenie standardu OHSAS oraz rozszerzenie standardu ISO 9001 o wymagania specyfikacji technicznej dla branży motoryzacyjnej. Wdrażała techniki rozwiązywania problemów (procedura problem solving), prowadziła audity wewnętrzne, audity produktu, weryfikacji procesu/uruchomienia, dostawców. Przygotowywała plany kontroli wraz z kartami kontrolnymi dla pracowników. Prowadziła szkolenia z zakresu funkcjonowania systemów, kształtowania jakości, czytania rysunku technicznego. Opracowywała analizę FMEA produktu/ procesu oraz strukturę systemową przy pomocy systemu CAQ Viflow, analizę 8D. Nadzorowała wdrożony systemem zarządzania jakością oparty na standardzie IS0/TS 16949. Brała udział w licznych szkoleniach uzyskują tytuł mi.in. Asystenta Systemu Zarządzania Jakością/ Auditor Wiodący ISO 9001, Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością, Auditora ISO 14001, Auditora OHSAS, Auditora ISO/TS 16949, Auditor VDA 6.3 i 6.5. Ukończyła szkolenia z zakresu FMEA, SPC/MSA, PPAP/ APQP, specyficzne wymagania klienta grupa VW, VOLVO, BMW. Uzyskała certyfikat na poziomie Green Belt WCM Pillar Quality and Process Controll, Green Belt WCM Pillar Reliability, Green Belt WCM PIllar EHS, Green Belt WCM Pillar PD.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz