Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

NARZĘDZIA
I TECHNIKI
FMEA

Data: od 21-12-2020 do 22-12-2020
Liczba godzin: 14
Miejsce: On-line
Cena: 1184 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Celem FMEA jest systematyczna identyfikacja poszczególnych wad produktu lub/i procesu oraz ich eliminacja lub minimalizacja skutków. Osiąga się to przez ustalenie związków przyczynowo skutkowych powstania potencjalnych wad produktu przy uwzględnieniu czynników ryzyka. Pozwala to na ciągłe doskonalenie produktu lub/i procesu poprzez systematyczne analizowanie i wprowadzanie poprawek, które eliminują źródła wad i poprawiają właściwości wyrobu. Analiza FMEA ma bardzo szerokie zastosowanie. Jest skuteczna przy analizie złożonych procesów i produktów, w produkcji masowej i jednostkowej. Analizie można poddać pojedynczy komponent oraz podzespół jak i cały wyrób, fragment procesu oraz cały proces technologiczny.Program:

1. FMEA – idea, zakres stosowania i cele (FMEA w cyklu PDCA).

2. Rodzaje FMEA:

   2.1.    FMEA konstrukcji (dFMEA).

   2.2.    FMEA procesu (pFMEA).

3. Organizacja zespołu FMEA - niezbędne zasoby i interdyscyplinarny zespół.

4. Dobre praktyki ułatwiające tworzenie i zarządzanie FMEA – bazy wiedzy i korzystanie z doświadczenia zespołu.

5. Dane wejściowe do DFMEA: dekompozycja systemu, analiza funkcjonalna – identyfikacja struktury, oddziaływań między elementami systemu oraz funkcji.

6. Dane wejściowe do PFMEA: dane dotyczące niezgodności, specyfikacje wyrobu i procesu, mapa procesu.

7. Etapy przeprowadzania analizy DFMEA i PFMEA.

8. Dekompozycja systemu i analiza funkcjonalna – identyfikacja struktury, oddziaływań między elementami systemu oraz funkcji.

9. Wykorzystanie technik pomocniczych w FMEA:

   9.1.    Mapa procesu.

   9.2.    Diagram Ishikawy.

   9.3.    5Why.

   9.4.    Diagram P.

10. Analiza jakościowa wad:

  10.1.    Formułowanie wad.

  10.2.    Szukanie przyczyn wad.

  10.3.    Badanie skutków wad.

  10.4.    Identyfikacja środków kontrolnych (wykrywanie a zapobieganie - detection and prevention).

  10.5.    Identyfikacja charakterystyk specjalnych.

11. Dobór czynników ryzyka wg wytycznych standardu:

  11.1.    O (R - Częstość - Ryzyko wystąpienia - Occurrence).

  11.2.    D (W- Wykrywalność - Detection).

  11.3.    S (Z - Znaczenia wady - Szkodliwości - Severity).

12. Analiza ilościowa wad:

  12.1.    Oszacowanie czynników ryzyka.

  12.2.    Wyznaczenie krytyczności wad.

13. Określenie priorytetów działań według analizy ryzyka.

14. Działania doskonalące/naprawcze – plan, wdrożenie, nadzór nad działaniami oraz aktualizacja dokumentów FMEA.

15. Warianty formularzy FMEA według wytycznych standardu.

16. Warsztaty praktyczne z przeprowadzenia FMEA na przykładach zaproponowanych przez uczestników, pracujących w małych grupach.

Korzyści:

• Poznanie zasad prowadzenia i stosowania analizy FMEA.

• Wykorzystanie standardowych metod wspomagających analizę FMEA (Ishikawa, 5xDlaczego?).

• Zrozumienie zasad budowania diagramu procesu oraz związku diagramu z FMEA.

• Poznanie standardowych tabel rankingowych oraz zasad nadawania ocen dla poszczególnych wag.

• Znajomość standardowego formularza do prowadzenia analizy FMEA.

• Umiejętność wykonania analizy (poparta przykładem praktycznym).

Adresaci:

• Organizacje, gdzie prowadzone są analizy ryzyka dla jakości wyrobu oraz procesu oraz firmy chcące takie narzędzia wdrażać.

• Pracownicy działów jakości (projektu i procesu).

• Technolodzy i inżynierowie procesu.

• Pracownicy działów technicznych i produkcyjnych współpracujących przy wdrażaniu nowych wyrobów do produkcji seryjnej.

• Kadra kierownicza nadzorująca projekty i proces produkcyjny.

Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów i warsztatów.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Prowadzący szkolenie:

Wieloletni trener, konsultant, dyrektor projektów optymalizacyjnych i koordynator Ligi Mistrzów 5S w LUQAM. Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Lean Sigma Academy. Wykładowca na studiach Automotive Quality Expert oraz TPM Champion - Utrzymanie Ruchu w praktyce. Konsultant w programie TPM Champion. Prowadzi projekty, audity, konsultacje i działania optymalizacyjne z zakresu Lean Manufacturing i zarządzania produkcją zarówno w międzynarodowych korporacjach, jak i kilkunastosobowych firmach. W ramach pracy konsultacyjnej pomagał ponad 90 firmom z różnych branż, w tym przy produkcji seryjnej i jednostkowej, w firmach usługowych (szpitale, urzędy administracji państwowej) i produkcyjnych (branża kolejowa, meblarska, automotive, przemysł lekki, poligrafia, branża spożywcza itp.). Prowadzi szkolenia wewnątrz zakładu pracy dla operatorów, kadry inżynierskiej i kierownictwa. Kieruje szczupłymi systemami zarządzania oraz prowadzi grupy warsztatowe posługujące się narzędziami Lean. Jako trener wykonał kilkaset szkoleń w fabrykach w Polsce i za granicą.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz