Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SIX SIGMA
I PROJEKTY
Six Sigma - poziom Black Belt

Data: od 02-04-2020 do 03-04-2020
Liczba godzin: 14
Miejsce: Gdańsk
Cena: 9680 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Całkowity czas trwania szkolenia to 19 dni (133 h zegarowe).
Uwaga: Wskazany termin jest terminem 1 z 6 zjazdów.

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które zarządzać będą dużymi projektami przynoszącymi wartość dodaną organizacji. Oferuje kompleksowe poznanie nie tylko metodyki DMAIC, ale również warsztatowe pogłębienie wiedzy z zakresu psychologii zarządzania zespołem, poznanie zaawansowanych narzędzi statystycznych oraz pogłębioną analizę studiów przypadków. Szkolenie kończy się obroną projektu na poziomie Black Belt.


Program:
1. Six Sigma w zarysie:
   1.1.    Historia.
   1.2.    Definicja.
   1.3.    Elementy metodologii.
   1.4.    Definicja Six Sigma.
   1.5.    Struktura organizacji Six Sigma.
2. Role i odpowiedzialności:
   2.1.    Executives.
   2.2.    Champions.
   2.3.    Master Black Belt.
   2.4.    Black Belt.
   2.5.    Green Belt.
3. Excel oraz MiniTab jako narzędzie statystyczne.
4. DMAIC - DEFINE (definicja):
   4.1.    DMAIC jako narzędzie wspierające biznes.
   4.2.    Główne kroki fazy DEFINE.
   4.3.    Wybór problemu do rozwiązania.
   4.4.    Mapa procesu.
   4.5.    Karta Projektu.
   4.6.    Określenie oczekiwań klienta (VOC, CTQ).
5. DMAIC - MEASURE (pomiar):
   5.1.    Omówienie głównych kroków fazy MEASURE.
   5.2.    Rodzaje map procesów oraz sposoby ich przygotowywania.
   5.3.    Systemy map procesów oraz sposoby ich przygotowywania.
   5.4.    Systemy pomiarowe i ich ocena.
   5.5.    MSA (odtwarzalność, powtarzalność, liniowość).
   5.6.    Sposoby prezentowania danych.
   5.7.    Zasady generowania pomysłów.
6. DMAIC - ANALYZE (analiza):
   6.1.    Omówienie głównych kroków fazy ANALYZE.
   6.2.    Wstęp do analizy statystycznej.
   6.3.    Analiza graficzna zebranych danych.
   6.4.    Wstęp do planowania eksperymentów - DoE.
7. DMAIC - IMPROVE (optymalizacja):
   7.1.    Omówienie głównych kroków fazy IMPROVE.
   7.2.     Sposoby oceny i wyboru rozwiązania.
   7.3.    Ocena ryzyka jako niezbędny element przed wdrożeniem rozwiązania - projekty pilotażowe.
   7.4.    Omówienie problemów napotykanych podczas wdrożenia.
   7.5.    Przeprowadzenie prostego eksperymentu DoE.
   7.6.    Fundamenty Lean.
      •    5S+S.
      •    Standaryzacja pracy.
8. DMAIC - CONTROL (sprawdzenie poprawności wdrożenia):
   8.1.    Omówienie głównych kroków fazy CONTROL.
      •    Zarządzanie ryzykiem.
      •    Uodpornienie na błędy.
      •    Statystyczna Kontrola Procesu.
   8.2. Narzędzia do sterowania wprowadzonymi zmianami.
   8.3. Przygotowanie planu karty kontrolnej.
   8.4. SPC.
   8.5. Ustalenie nowego standardu.
   8.6. Skuteczne wprowadzenie zmian.
   8.7.    Zamknięcie projektów - podsumowanie biznesowe.
9. Analiza i interpretacja case studies.
10. Case study - symulacja projektu:
  10.1.    Identyfikacja CTQ projektu.
  10.2.    Opracowanie karty projektu.
  10.3.    Zdefiniowanie odwzorowania procesu.
  10.4.    Określenie charakterystyki CTQ.
  10.5.    Zdefiniowanie danych procesu:
      •    Hipergeometryczny dobór próbek.
  10.6.    Sprawdzenie systemu pomiarowego:
      •    Parametry odtwarzalności i powtarzalności.
      •    MSA dla danych ciągłych. 
  10.7.    Określenie zdolności procesu:
      •    Capability Process.
  10.8.    Zdefiniowanie docelowej sprawności.
  10.9.    Znajdywanie źródeł wariancji:
      •    Testy hipotez dla danych ciągłych.
      •    Testy hipotez dla danych nieciągłych.
 10.10.    Monitorowanie potencjalnych awarii - ustalenie witalnych przyczyn:
      •    FMEA.
        - Czynności wstępne (powołanie członków zespołu, wybór i zdefiniowanie obiektu badań).
        - Dekompozycja wyrobu/procesu.
        - Analiza potencjalnych błędów.
        - Analiza skutków błędów.
        - Analiza przyczyn błędów.
        - Wyznaczenie wskaźników: RZW.
        - Wyznaczenie liczby priorytetowej ryzyka: LPR = ZxRxW.
        - Ustalenie rankingu błędów.
        - Wyselekcjonowanie błędów krytycznych.
        - Zaplanowanie i podjęcie działań zapobiegawczych.
        - Nadzorowanie skuteczności wprowadzonych działań prewencyjnych.
      • DoE - przeprowadzenie zaawansowanego (Fractorial Factorial) eksperymentu.
 10.11.    Odkrycie relacji między zmiennymi - ustalenie optymalnych ustawień procesu.
 10.12.    Określenie nowych tolerancji operacyjnych.
 10.13.    Lean Management - filary:
      •    Just in Time i Jidoka.
      •    Kaizen.
      •    Wybrane narzędzia Lean (VSM, TPM, wizualizacja, SMED, Hoshin).
      •    Rola narzędzi Lean w projektach Six Sigma.
      •    Wykorzystanie analizy ABC do zobrazowania problemu.
      •    Wprowadzenie systemu Pull.
      •    Wykorzystanie Kart Kanban.
      •    Gra symulacyjna Pull Flow.
 10.14.    Weryfikacja systemu miar.
 10.15.    Określenie zdolność procesu.
 10.16.    Wprowadzenie systemu kontroli:
      •    Opracowanie zamknięcia projektu.
      •    SPC - Karty kontrolne dla danych ciągłych i atrybutowych.
11. Metoda DSFF, czyli Six Sigma dla procesów projektowych.
  11.1.    Metoda DMADV.
  11.2.    Metoda DCCDI.
  11.3.    Metoda IDOV.
12. Przywództwo i techniki wywierania wpływu.
  12.1. Definicja i poziomy przywództwa.
  12.2. Zasady postępowania Lidera.
  12.3. Analiza zachowań kierowniczych - test psychometryczny.
13. Kreatywne rozwiązywanie problemów.
  13.1. Krótkie omówienie najczęściej stosowanych metod rozwiązywania problemów w zakładach produkcyjnych oraz firmach usługowych.
  13.2. Wprowadzenie do Kreatywnych metod rozwiązywania problemów. Pobudzanie kreatywności ludzi.
  13.3. Omówienie wraz z praktycznym ćwiczeniem:
        • Burza mózgów: różne warianty.
        • Metoda 365.
        • Mind mapping i kreatywne 5 WHY - Rozszerzenie analitycznych metod rozwiązywania problemów.
        • Inne metody rzadziej stosowane: metoda Walta Disney'a, metoda Scamper.
14. Test oraz certyfikacja (przedstawienie projektów).

Korzyści:

• Nabycie umiejętności kierowania grupą Green Belts w ramach dużych projektów optymalizacyjnych.
• Poprawa kompetencji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i komunikacji interpersonalnej w ramach zarządzania projektami.
• Nabycie umiejętności zastosowania poszczególnych narzędzi Six Sigma wspomaganych wykorzystaniem narzędzi informatycznych i zaawansowanych metod statystycznych.
• W trakcie szkolenia każdy uczestnik realizuje własny projekt Six Sigma na poziomie Black Belt.

Adresaci:

Kandydaci na stanowisko Black Belt:
• kierownicy,
• managerowie,
• pracownicy działów jakości, produkcji i ciągłego doskonalenia,
• liderzy zespołów projektowych.

Charakter:
Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów i warsztatów.


Certyfikaty:

1. Certyfikat LUQAM.
2. Certyfikat Jednostki Certyfikującej SwissCert w języku polskim i niemieckim.
Faktury za uczestnictwo wystawiane są standardowo po każdym zjeździe szkoleniowym (całkowita kwota szkolenia dzielona jest proporcjonalnie co do ilości zjazdów szkoleniowych). Po zakończeniu zjazdów szkoleniowych Uczestnik ma do dyspozycji 1 dzień w ramach szkolenia na egzamin, obronę projektu oraz certyfikację. Uczestnictwo w pierwszym zjeździe zobowiązuje do uiszczenia całkowitej kwoty za szkolenie, niezależnie od obecności na pozostałych zjazdach.

Zapisy:
W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com

Szkolenie można również zrealizować w ramach programów eksperckich: BPO/SSC Officer oraz Chief Operating Officer.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz