Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Lider Lean Manufacturing (szkolenie studenckie - Kraków - PRZEDŁUŻONA REKRUTACJA - WOLNE MIEJSCA)

Data: od 13-12-2019 do 15-12-2019
Liczba godzin: 17.5
Miejsce: Kraków
Cena: 448 zł brutto
Powyższa cena dotyczy osób posiadających status studenta studiów I, II lub III stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych. Zgłoszenia na szkolenia studenckie osób prywatnych oraz pracowników firm rozpatrywane sąniĹź indywidualnie
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Lean Manufacturing, czyli produkcja odchudzona to system zarządzania produkcją, którego celem jest likwidacja metodami organizacyjnymi wszelkiego rodzaju strat poprzez poprawienie jakości produktu, realizację dostaw na czas, racjonalne wykorzystanie zasobów (w tym czasu), redukcję zapasów magazynowych. Lean Manufacturing wykorzystuje szereg narzędzi takich jak: 5S, TPM, SMED, VSM, Poka-Yoke, Kanban, Kaizen, Just in Time. W ostatnim dniu szkolenia uczestniczy biorą udział w grze symulacyjnej Lean Play, która prezentuje w praktyce wykorzystanie poznanych narzędzi. Każdy z kroków analizowanych podczas warsztatów ukazuje mechanizmy ciągłej poprawy. Każdy z uczestników może wcielić się w rolę operatora, kontrolera jakości czy logistyka celem spojrzenia z perspektywy tych stanowisk na możliwości poprawy przepływu, procesu, ergonomii, jakości. Zespół stara się osiągnąć jak najlepszy wynik finansowy stworzonej na potrzeby szkolenia firmy.

Program:
1. Wprowadzenie do Lean Manufacturing Toyota Production System.
2. Identyfikacja i rodzaje strat.
3. Wdrażanie - etapy, pułapki.
4. Podstawowe narzędzia Lean Manufacturing:
   4.1.    Kaizen (drobne usprawnienia),
   4.2.    Jakość w produkcji - Jidoka, Poka Yoke,
   4.3.    Zarządzanie wizualne,
   4.4.    Standaryzacja pracy,
   4.5.    Planowanie produkcji - JIT, Kanban, Heijunka,
   4.6.    TPM (produktywne utrzymanie ruchu).
   4.7.    5S (porządek i organizacja pracy):
      •    Idea systemu 5S,
      •    Etapy wdrożenia systemu 5S w podległym obszarze,
      •    Plan i wdrożenie systemu 5S w firmie.
   4.8.    Value Stream Mapping (Mapowanie Strumienia Wartości):
      •    Idea mapowania strumienia wartości,
      •    Symbole stosowane w mapowaniu strumienia wartości,
      •    Mapowanie obecnego strumienia wartości,
      •    Sporządzenie mapy przyszłego strumienia wartości,
      •    Plan i wdrożenie zmian.
   4.9.    SMED (szybka zmiana narzędzia):
      •    Idea SMED,
      •    Etapy wdrożenia SMED,
      •    Narzędzia pomocnicze w realizacji SMED.
5. Całodniowa gra symulacyjna Lean Play.
6. Egzamin końcowy.

Korzyści:

• Zdobycie wiedzy na temat Lean Manufacturing.
• Poznanie fundamentalnych narzędzi Lean z filarów Jit i Jidoka.
• Zapoznanie się z narzędziami problem solving.
• Praktyczne zastosowanie narzędzi Lean w trakcie symulacji.
• Duża ilość ćwiczeń praktycznych.

Adresaci:

• Osoby wiążące swoją przyszłość z pracą w działach produkcji, na stanowiskach na co dzień stykających się z tematyką Lean (Dyrektorzy produkcji, Kierownicy produkcji, Liderzy Zespołów Produkcyjnych, Technolodzy, Pracownicy działów projektowych).
• Osoby zainteresowane tematyką Lean, chcące poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.

Charakter:
Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów i warsztatów. W ramach szkolenia gra symulacyjna Lean Play  - warsztat prezentuje w praktyce użycie podstawowych narzędzi Lean Manufacturing. Każdy z kroków analizowanych podczas warsztatów prezentuje mechanizmy ciągłej poprawy wraz z podejściem Kaizen mające na celu optymalizację naszej organizacji. Każdy z uczestników może wcielić się w rolę operatora, kontrolera jakości czy logistyka, celem popatrzenia z perspektywy tych stanowisk na możliwości poprawy przepływu, procesu, ergonomii, jakości, tak aby osiągnąć jak najlepszy wynik finansowy stworzonej na potrzeby szkolenia firmy. Każdy z etapów kończy się podsumowaniem osiągnięć i ustaleniem kolejnych etapów w zależności od osiągnięć naszej firmy.

Zapisy:
W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.
Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com

Po szkoleniu wydawany jest certyfikat Jednostki SwissCert w jezyku polskim i angielskim.

Szkolenie to można również zrealizować w ramach programu studenckiego Ekspert ds. Optymalizacji, Ekspert ds. Systemów Zarządzania lub Ekspert ds. Bezpieczeństwa Żywności.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z
Polityką prywatności.


Prowadzący szkolenie:

Trener, konsultant oraz auditor w Lidze Mistrzów 5S. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie oraz WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. W ramach pracy zawodowej zajmował takie stanowiska, jak Lider ds. Lean, Lider TPM, Lider grupy spawalniczej. W ramach swoich obowiązków zajmował się opracowywaniem rocznego planu wdrażania "5S". Wdrażał "program 5S" w obszarach produkcyjnych oraz biurowych. Wykonywał audity wewnętrzne. Prowadził szkolenia dla kadry pracowniczej z zakresu „Lean Manufacturing” ("Raport A3", "5S", "podstawy Lean"). Jako lider projektu prowadził projekty optymalizacyjne na wydziałach produkcyjnych Wyznaczał standardy dla wielu aspektów zakładu, następnie analizował osiągane wyniki. Zajmował się rozwiązywaniem problemów metodą Six Sigma (DMAIC), raport A3, QVC. Koordynował część działań służby utrzymania ruchu oraz zakładu, organizował przestrzeni roboczej (Layout, oznaczenia poziome, ergonomia, BHP). Koordynował działania korygujące po auditach klientów. Zajmował się również planowaniem tygodniowych przeglądów technicznych linii montażowych oraz nadzorem nad pracami podczas przeglądów w ramach "TPM". Swoje kompetencje podnosił w licznych szkoleniach m.in. Train the trainer, VSM – Mapowanie strumienia wartości, Zarządzania procesem auditowania w oparciu o metodykę LAYERED AUDIT, Manufacturing Academy, Budowanie efektywnych zespołów, Raport A3, Systemy Zarządzania Jakością, Six Sigma Yellow Belt (metodyka DMAIC), Zarządzanie zespołem oraz projektami, Lean Manufacturing.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz