Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SIX SIGMA
I PROJEKTY
Six Sigma - Upgrade To Black Belt - TERMIN PEWNY - WOLNE MIEJSCA

Data: od 02-10-2019 do 04-10-2019
Liczba godzin: 21
Miejsce: Kraków
Cena: 6800 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z certyfikatem Green Belt zdobytym w LUQAM bądź innej firmie, które chcą podnieść swoją wiedzę do poziomu Black Belt. Szkolenie dedykowane jest dla osób, które zarządzać będą dużymi projektami przynoszącymi wartość dodaną organizacji. Oferuje warsztatowe pogłębienie wiedzy z zakresu psychologii zarządzania zespołem, poznanie zaawansowanych narzędzi statystycznych oraz pogłębioną analizę studiów przypadków. Szkolenie kończy się obroną projektu na poziomie Black Belt.

Program:
1. Case study - symulacja projektu:
   1.1.    Identyfikacja CTQ projektu.
   1.2.    Opracowanie karty projektu.
   1.3.    Zdefiniowanie odwzorowania procesu.
   1.4.    Określenie charakterystyki CTQ.
   1.5.    Zdefiniowanie danych procesu:
        •    Hipergeometryczny dobór próbek.
   1.6.    Sprawdzenie systemu pomiarowego:
        •     Parametry odtwarzalności i powtarzalności.
        •     MSA dla danych ciągłych.
   1.7.     Określenie zdolności procesu:
        •    Capability Process.
   1.8.    Zdefiniowanie docelowej sprawności.
   1.9.    Znajdywanie źródeł wariancji:
        •    Testy hipotez dla danych ciągłych.
        •    Testy hipotez dla danych nieciągłych.
  1.10.    Monitorowanie potencjalnych awarii - ustalenie witalnych przyczyn:
       •     FMEA.
        - Czynności wstępne (powołanie członków zespołu, wybór i zdefiniowanie obiektu badań).
        - Dekompozycja wyrobu/procesu.
        - Analiza potencjalnych błędów.
        - Analiza skutków błędów.
        - Analiza przyczyn błędów.
        - Wyznaczenie wskaźników: RZW.
        - Wyznaczenie liczby priorytetowej ryzyka: LPR = ZxRxW.
        - Ustalenie rankingu błędów.
        - Wyselekcjonowanie błędów krytycznych.
        - Zaplanowanie i podjęcie działań zapobiegawczych.
        - Nadzorowanie skuteczności wprowadzonych działań prewencyjnych.
      •   DoE - przeprowadzenie zaawansowanego (Fractorial Factorial) eksperymentu.
  1.11.    Odkrycie relacji między zmiennymi - ustalenie optymalnych ustawień procesu.
  1.12.    Określenie nowych tolerancji operacyjnych.
  1.13.    Lean Management - filary:
      •    Just in Time i Jidoka.
      •    Kaizen.
      •    Wybrane narzędzia Lean (VSM, TPM, wizualizacja, SMED, Hoshin).
      •    Rola narzędzi Lean w projektach Six Sigma.
      •    Wykorzystanie analizy ABC do zobrazowania problemu.
      •    Wprowadzenie systemu Pull.
      •    Wykorzystanie Kart Kanban.
      •    Gra symulacyjna Pull Flow.
   1.14. Weryfikacja systemu miar.
   1.15. Określenie zdolność procesu.
   1.16. Wprowadzenie systemu kontroli:
      •    Opracowanie zamknięcia projektu.
      •    SPC - Karty kontrolne dla danych ciągłych i atrybutowych.
2. Metoda DSFF, czyli Six Sigma dla procesów projektowych.
   2.1.    Metoda DMADV.
   2.2.    Metoda DCCDI.
   2.3.    Metoda IDOV.
3. Przywództwo i techniki wywierania wpływu.
   3.1. Definicja i poziomy przywództwa.
   3.2. Zasady postępowania Lidera.
   3.3. Analiza zachowań kierowniczych - test psychometryczny.
4. Kreatywne rozwiązywanie problemów.
   4.1. Krótkie omówienie najczęściej stosowanych metod rozwiązywania problemów w zakładach produkcyjnych oraz firmach usługowych.
   4.2. Wprowadzenie do Kreatywnych metod rozwiązywania problemów. Pobudzanie kreatywności ludzi.
   4.3. Omówienie wraz z praktycznym ćwiczeniem:
        • Burza mózgów: różne warianty.
        • Metoda 365.
        • Mind mapping i kreatywne 5 WHY - Rozszerzenie analitycznych metod rozwiązywania problemów.
        • Inne metody rzadziej stosowane: metoda Walta Disney'a, metoda Scamper.
5. Test oraz certyfikacja (przedstawienie projektów).
Korzyści:
• Poprawa kompetencji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i komunikacji interpersonalnej w ramach zarządzania projektami.
• Nabycie umiejętności zastosowania poszczególnych narzędzi Six Sigma wspomaganych wykorzystaniem narzędzi informatycznych i zaawansowanych metod statystycznych.
• W trakcie szkolenia każdy uczestnik realizuje własny projekt Six Sigma na poziomie Black Belt.
Adresaci:
Kandydaci na stanowisko Black Belt:
• kierownicy,
• managerowie,
• pracownicy działów jakości, produkcji i ciągłego doskonalenia,
• liderzy zespołów projektowych.
Charakter:
Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów i warsztatów.

Certyfikaty:
1. Certyfikat LUQAM.
2. Certyfikat Jednostki Certyfikującej SwissCert w języku polskim i niemieckim.
Faktury za uczestnictwo wystawiane są standardowo po każdym zjeździe szkoleniowym (całkowita kwota szkolenia dzielona jest proporcjonalnie co do ilości zjazdów szkoleniowych). Po zakończeniu zjazdów szkoleniowych Uczestnik ma do dyspozycji 1 dzień w ramach szkolenia na egzamin, obronę projektu oraz certyfikację. Uczestnictwo w pierwszym zjeździe zobowiązuje do uiszczenia całkowitej kwoty za szkolenie, niezależnie od obecności na pozostałych zjazdach.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.
Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com

Uwaga: Wskazany termin jest terminem 1 z 4 zjazdów.
Terminy kolejnych zjazdów:
Zjazd II - 13-15.11.2019
Zjazd III - 27-29.11.2019
Zjazd IV - 12-13.12.2019
Egzamin i obrona projektów  - termin ustalany na ostatnim spotkaniu szkoleniowym

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Prowadzący szkolenie:

Trener, konsultant i koordynator Dedykowanych Systemów Produkcyjnych w LUQAM. Wszechstronny trener-wdrożeniowiec. Doświadczony auditor Ligi Mistrzów 5S i programu TPM Champion. Wykładowca na studiach podyplomowych Lean Sigma Academy, TPM Champion - Utrzymanie Ruchu w praktyce, Quality Excellence - Auditor Wiodący ISO 9001, Manager Jakości i Bezpieczeństwa Żywności. Od kilkunastu lat związany z projektami Lean Management. Pracował na stanowiskach Kierownika Procesu, Koordynatora projektów Lean Manufacturing, Szefa Zespołu Optymalizacji. Pracował zarówno w międzynarodowym koncernie produkującym dla branż AGD i automotive, gdzie poznawał zachodnie podejście do kwestii optymalizacji, jak i w mniejszej polskiej firmie spożywczej, gdzie stał się mentorem wdrożenia systemu opartego na Systemie Produkcyjnym Toyoty, a także w firmach z branży meblarskiej i produkcji AGD. Posiada doświadczenie w pracy jako zewnętrzny Quality Manager odpow
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM