Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

NARZĘDZIA
I TECHNIKI
FMEA

Data: od 25-11-2019 do 26-11-2019
Liczba godzin: 14
Miejsce: Kraków
Cena: 1480 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Celem FMEA jest systematyczna identyfikacja poszczególnych wad produktu lub/i procesu oraz ich eliminacja lub minimalizacja skutków. Osiąga się to przez ustalenie związków przyczynowo skutkowych powstania potencjalnych wad produktu przy uwzględnieniu czynników ryzyka. Pozwala to na ciągłe doskonalenie produktu lub/i procesu poprzez systematyczne analizowanie i wprowadzanie poprawek, które eliminują źródła wad i poprawiają właściwości wyrobu. Analiza FMEA ma bardzo szerokie zastosowanie. Jest skuteczna przy analizie złożonych procesów i produktów, w produkcji masowej i jednostkowej. Analizie można poddać pojedynczy komponent oraz podzespół jak i cały wyrób, fragment procesu oraz cały proces technologiczny.

Program:
1. FMEA - idea, zakres stosowania i cele (FMEA w cyklu PDCA).
2. Rodzaje FMEA:
2.1. FMEA konstrukcji (dFMEA).
2.2. FMEA procesu (pFMEA).
3. Organizacja zespołu FMEA - niezbędne zasoby i interdyscyplinarny zespół.
4. Dobre praktyki ułatwiające tworzenie i zarządzanie FMEA - bazy wiedzy i korzystanie z doświadczenia zespołu.
5. Dane wejściowe do DFMEA: dekompozycja systemu, analiza funkcjonalna - identyfikacja struktury, oddziaływań między elementami systemu oraz funkcji.
6. Dane wejściowe do PFMEA: dane dotyczące niezgodności, specyfikacje wyrobu i procesu, mapa procesu.
7. Etapy przeprowadzania analizy DFMEA i PFMEA.
8. Dekompozycja systemu i analiza funkcjonalna - identyfikacja struktury, oddziaływań między elementami systemu oraz funkcji.
9. Wykorzystanie technik pomocniczych w FMEA:
9.1. Mapa procesu.
9.2. Diagram Ishikawy.
9.3. 5Why.
9.4. Diagram P.
10. Analiza jakościowa wad:
10.1. Formułowanie wad.
10.2. Szukanie przyczyn wad.
10.3. Badanie skutków wad.
10.4. Identyfikacja środków kontrolnych (wykrywanie a zapobieganie - detection and prevention).
10.5. Identyfikacja charakterystyk specjalnych.
11. Dobór czynników ryzyka wg wytycznych standardu:
11.1. O (R - Częstość - Ryzyko wystąpienia - Occurrence).
11.2. D (W- Wykrywalność - Detection).
11.3. S (Z - Znaczenia wady - Szkodliwości - Severity).
12. Analiza ilościowa wad:
12.1. Oszacowanie czynników ryzyka.
12.2. Wyznaczenie krytyczności wad.
13. Określenie priorytetów działań według analizy ryzyka.
14. Działania doskonalące/naprawcze - plan, wdrożenie, nadzór nad działaniami oraz aktualizacja dokumentów FMEA.
15. Warianty formularzy FMEA według wytycznych standardu.
16. Warsztaty praktyczne z przeprowadzenia FMEA na przykładach zaproponowanych przez uczestników, pracujących w małych grupach.

Korzyści:

• Znajomość zasad prowadzenia i stosowania analizy FMEA.
• Umiejętność wykorzystania standardowych metod wspomagających analizę FMEA (Ishikawa, 5xDlaczego).
• Rozumienie zasad budowania diagramu procesu oraz związku diagramu z FMEA.
• Znajomość standardowych tabel rankingowych oraz zasad nadawania ocen dla poszczególnych wag.
• Znajomość standardowego formularza do prowadzenia analizy FMEA.
• Umiejętność wykonania analizy FMEA.

Adresaci:

• Organizacje, gdzie prowadzone są analizy ryzyka dla jakości wyrobu oraz procesu oraz firmy chcące takie narzędzia wdrażać.
• Pracownicy działów jakości (projektu i procesu).
• Technolodzy i inżynierowie procesu.
• Pracownicy działów technicznych i produkcyjnych współpracujących przy wdrażaniu nowych wyrobów do produkcji seryjnej.
• Kadra kierownicza nadzorująca projekty i proces produkcyjny.

Charakter:
Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów i warsztatów.


Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.
Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Prowadzący szkolenie:

Konsultant i trener LUQAM. Specjalista w zakresie narzędzi stosowanych w przemyśle automotive. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Automatyka i Robotyka oraz studiów podyplomowych „Lean Sigma Academy” realizowanych przez LUQAM na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości. Posiada certyfikat Six Sigma Green Belt. Pracował na stanowiskach Inżyniera Mechanika, Specjalisty ds. dokumentacji serwisowej, Inżyniera ds. Jakości. Obecnie Koordynator ds. zapewnienia jakości w firmie z branży automotive. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Instytucie Zaawansowanych Technik Wytwarzania, Elektrolux Poland oraz BWI Poland Technologies. Uczestniczył w projektach (głównie z zakresu PPAP, FMEA i narzędzi jakości) dla firm BMW, ThyssenKrupp, ThyssenKrupp Bilstein, Chrysler, Audi. W LUQAM prowadzi szkolenia, konsultacje i wykłady na studiach podyplomowych z zakresu FMEA, APQP, PPAP, metody A3, raportu 8D, metod, narzędzi i technik rozwiązywania problemów.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz