Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001

Data: od 06-11-2017 do 09-11-2017
Liczba godzin: 30
Miejsce: Kraków
Cena: 2654 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie jest w części analizą normy ISO 9001:2008/2015 prowadzoną wspólnie z uczestnikami w sposób szczegółowy, oparty na praktyce wdrożeniowej i auditorskiej trenerów zdobywanej od wielu lat w firmach z różnych branż. Pozwala to spojrzeć na wymagania norm (stare i nowe wydanie) z wielu perspektyw i poprawia rozumienie istoty i znaczenia tychże wymagań dla realizacji przyjętych strategii i celów biznesowych. Przekłada się to na doskonalenie metod i technik auditowych oraz na unikanie najczęstszych błędów popełnianych przez auditorów. Elementy warsztatowe opracowane zostały pod kątem możliwości wspólnego przećwiczenia niektórych z ważniejszych elementów przygotowania, prowadzenia i dokumentowania auditów. Szkolenie pogłębia kompetencje auditorów wewnętrznych, ale również przygotowuje uczestników do roli auditorów zewnętrznych współpracujących z jednostkami certyfikacyjnymi.Szkolenie prowadzone jest zarówno w oparciu o normę ISO 9001 z 2008 roku jak i jej nowelizację z 2015 roku. Szczegółowy zakres programu szkolenia zostanie dostosowany do potrzeb uczestników.Program:

Dzień I

1. Istota norm.

2. Osiem zasad zarządzania.

3. Podejście procesowe.

4. Wymagania i terminologia normy ISO 9001:2008/2015 (różnice oraz nowe wymagania) -  interpretacja i dyskusja.

Dzień II

1. Cele i korzyści dokumentowania systemów zarządzania.

2. Wstęp do audytowania.

3. Ćwiczenie, role auditora.

4. Wytyczne ISO 19011.

5. Cykl Auditu.

6. Zarządzanie programami auditów.

7. Planowanie i przygotowanie auditu.

8. Warsztaty: przygotowywanie planu auditu.

9. Warsztaty: przegląd Księgi Jakości w odniesieniu do wymagań normy.

10. Warsztaty: przegląd dokumentacji według listy sprawdzającej.

Dzień III

1. Prowadzenie auditu.

2. Ćwiczenie, notatki auditora.

3. Identyfikowanie, klasyfikowanie i opisywanie niezgodności (zgodnie z wymaganiami ISO 9001:2008/2015).

4. Warsztaty: opis niezgodności, uzasadnienie i powiązanie z wymaganiami.

5. Raport z auditu.

6. Ćwiczenie.

7. Działania poauditowe.

8. Scenki auditowe według scenariuszy.

Dzień IV

1. Warsztaty: przygotowywanie auditu najwyższego kierownictwa.

2. Scenka: audit najwyższego kierownictwa.

3. Warsztaty: przygotowanie auditu procesu.

4. Scenka: przeprowadzenie auditu proces.

5. Warsztaty: przygotowanie auditu kadr.

6. Scenka: przeprowadzenie auditu kadr.

7. Warsztaty: przygotowanie spotkania zamykającego.

8. Scenka: spotkanie zamykające.

9. Warsztaty: raport z auditu.

10. Wartość dodana z auditu.

11. Case study: zalecenia.

12. Przegląd i podsumowanie.

13. Komunikacja w procesie auditu.

14. Warsztaty.

15. Sytuacje trudne w procesie auditu.

16. Egzamin końcowy.

Korzyści:

• Pogłębienie rozumienia wymagań normy w kontekście osiągania określonych celów firmy.

• Możliwość udoskonalenia procesu auditu we własnej firmie.

• Podniesienie kompetencji i umiejętności auditora wiodącego.

Adresaci:

• Osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji auditora wiodącego wg ISO 9001:2008/2015.

Charakter: Szkolenie ma charakter wykładowy połączony z dużą ilością ćwiczeń warsztatowych.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.comFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz